POLITYKA PRYWATNOSCI

 1. Fundacja TAK po Prostu z siedzibą w Poznaniu ul. Modlińska 3/1, wpisana w rejetrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522547 jest Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacją celów statutowych. W związku z powyższym Fundacja przetwarza dane osobowe podopiecznych fundacji, darczyńców, osób reprezentujących placówki wsparcia, członków Fundacji i wolontariuszy. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko lub nazwę adres, PESEL lub numer dowodu osobistego, numer telefonu a w przypadku wolontariuszy informację o wykształceniu i doświadczeniu w zakresie wolontariatu. Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679.

 2. Fundacja przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają ich podania dla dokonania określonych czynności. Dotyczy to w szczególności realizacji przelewów bankowych, wpłat gotówkowych bądź przelewów elektronicznych. Obowiązek podania danych osobowych wynika również z konieczności realizacji postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy raz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017r. poz. 1049).

 4. Dane osobowe oznaczone w pkt. 1 są powierzane do przetwarzania tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji celów statutowych. W związku z powyższym wskazane dane są przekazywane do biura rachunkowego świadczącego da Fundacji usług na zasadzie outsourcingu, jak również do drukarni, kurierów oraz Poczcie Polskiej.

 5. Fundacja przetwarza dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania a następnie usuwa dane za pomocą stosowanych urządzeń umożliwiających trwałe zniszczenie dokumentu. Z zastrzeżeniem danych osobowych, co do których archiwizacji Fundacja jest zobligowana na podstawie obowiązujących norm prawnych.

 6. Każdy podmiot oznaczony w pkt. 1 ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Fundacji. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Fundacji lub w formie skanu na adres elektroniczny: info@takpoprostu.org

 7. Fundacja udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego paragrafu. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Fundacja dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Fundacja ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Fundacji lub adres elektroniczny info@takpoprostu.org

 8. Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres info@takpoprostu.org

 9. Fundacja ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji, gdy charakter żądania jest skomplikowany lub Fundacja otrzymała dużą ilość wniosków, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Fundacja przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Fundacja informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.

 10. Każdy, czyje dane są przetwarzane przez Fundację w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Fundację, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Fundacja lub skan na adres elektroniczny.

 11. W przypadku, gdy Fundacja nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Fundacja nie udostępnia w żaden inny sposób niż to wynika z celu działalności lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych osobowych podmiotów oznaczonych w pkt. 1 innym administratorom danych, bez podstawy pranej nakazującej Fundacji takie działanie.

 13. Darczyńca ma możliwość wyrażenie zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej od Fundacji informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację. W tym celu odpowiada twierdząco na skierowane do niego przez Fundację zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wskazaną zgodę można w każdym czasie wycofać przesyłając maila o treści: cofam zgodę na otrzymywanie od Fundacji w formie elektronicznej informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Fundację na adres info@takpoprostu.org

 14. Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 15. Szczegóły dotyczące parametrów strony internetowej Fundacji oraz cookies znajdą Państwo w Regulaminie korzystania z serwisu, który jest dostępny pod linkiem: https://takpoprostu.org/regulamin-korzystania-ze-strony-internetowej-www-takpoprostu-org/