Projekty

czyli obszary naszej działalności.


„ROWEREM KU MARZENIOM DZIECI”

Pamiętacie z dzieciństwa magiczny czas beztroskiej jazdy na rowerze? Pragniemy, by nasi podopieczni także tego doświadczyli!
Chcemy stworzyć drużynę rowerową, którą wyposażymy w porządne, bezpieczne rowery, odpowiednie stroje, kaski i odblaski, no i zanim wyruszymy zwiedzać okolicę przeprowadzimy szkolenia z bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz warsztaty z serwisowania i dbania o rowery.
Wyprawa rowerowa to kwintesencja podróży. Każdy kilometr drogi pozostawia po sobie niezatarty ślad, pozwala zdobywać nowe doświadczenia, poznawać nowych ludzi i nowe miejsca; rozwija i usamodzielnia, daje namiastkę wolności. Razem z MULTISPORTem zrealizujmy marzenie dzieci o własnych rowerach!


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Oswoić dorosłość”„Oswoić dorosłość”

Celem pro­jektu, reali­zo­wa­nego w Strzał­ko­wie, we współ­pracy z Fun­dacj Saint-Gobain w Paryżu, ze Sta­ro­stwem Powiatu Słu­pec­kiego, Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie i Zakła­dem Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej jest wspar­cie peł­no­let­nich wycho­wan­ków domów dziecka opusz­cza­ją­cych pla­cówkę, oraz nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków ZAZu w roz­po­czę­ciu doro­słego, samo­dziel­nego życia. Na pro­jekt skła­dają się trzy obszary dzia­łań: miesz­ka­nia do usa­mo­dziel­nie­nia, Inku­ba­tory przed­się­bior­czo­ści i men­to­ring. Prze­ka­żemy 11 wyre­mon­to­wa­nych i wypo­sa­żo­nych miesz­kań na usa­mo­dziel­nie­nie, co pozwoli mło­dym ludziom bez­piecz­nie nauczyć się samo­dziel­nego życia bez koniecz­no­ści powrotu do trud­nej prze­szło­ści. Będą to miesz­ka­nia rota­cyjne, tre­nin­gowe, objęte opieką instruk­tora samo­dziel­no­ści. Inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści – to pla­cówka Zakładu Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej, dzięki czemu miesz­kańcy, szcze­gól­nie nie­peł­no­sprawni, będą mieli miej­sca pracy i reha­bi­li­ta­cji. Men­to­ring – czyli cykl szko­leń i warsz­ta­tów przy­go­to­wu­ją­cych wycho­wan­ków do samodzielności. Więcej o projekcie tutaj


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Sport”„W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Kos_sport team + Kolka Team = regularne uprawianie sportu przez dzieci w poznańskim klubie sportowym CITYZEN! Basen, spinning, karate, koordynacja na piłkach, to tylko niektóre dziedziny sportu, w których nasze Kosy zdobywają koleje osiągnięcia i pokonują swoje ograniczenia. A co przy tym najważniejsze: budują wiarę we własne możliwości i uczą się, że mogą wziąć swoje życie w swoje ręce! Przyjemne z pożytecznym! 🙂


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „W małym palcu”„W małym palcu”

Organizujemy szeroko pojętą pomoc w nauce. Zaczynamy od języka angielskiego. Zależy nam, by szkoła przestała kojarzyć się dzieciom z porażką, stresem i niemocą, by znalazły przyjemność w docieraniu do wcześniej wyznaczonego celu.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Endor­finy”„Endorfiny”

Aktywność sportowa. Tworzymy klub piłki nożnej dla chłopaków oraz warsztaty zumby dla dziewczyn – oczywiście może być odwrotnie. Celem tej działalności jest szeroko pojęte wychowane fizyczne.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Dzie­ciaki na paki”„Dzieciaki na paki”

4×4 Expedition – poruszamy się po terenie samochodami terenowymi.

Uczymy się korzystać z GPSa i map nawigacyjnych. Łączymy zabawę i przygodę oraz rozwijamy umiejętność pracy zespołowej.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Bakcyl”„Bakcyl”

„Każda istota ludzka to artysta, niezależna jednostka, która ma szansę zmieniać i modelować swoją kondycję, myślenie i struktury, które formują nasze życie i nadają mu znaczenie.” – Joseph Beuys.

Zgodnie z tą myślą próbujemy pomóc dzieciom rozwinąć pasje. Szukamy zasobów, by polepszyć ich samoocenę, wspieramy je w rozwoju. Organizujemy warsztaty, spotkania z artystami. Prowadzimy zajęcia metodą psychodramy.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „W miarę jedze­nia”„W miarę jedzenia”

Warsztaty gotowania, pichcenia i zdrowego żywienia. Przy okazji próbujemy przyjrzeć się temu, co jemy, kiedy, dlaczego i w jakiej ilości.


Projekt fundacji Tak po Prostu - „Po pro­stu bądź – odpo­wie­dzialne rodzi­ciel­stwo”„Po prostu bądź – odpowiedzialne rodzicielstwo”

Warsztaty nie tylko o ciąży i wychowaniu dziecka, ale przede wszystkim o cierpliwości i budowaniu więzi.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Po rozum do książki”„Po rozum do książki”

Tworzymy bibliotekę i spotkania z książką. Zachęcamy do lektury, rozmawiamy, analizujemy.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Luste­reczko, luste­reczko”„Lustereczko, lustereczko”

Spotkania z wizażystkami, kosmetyczkami, fryzjerami. Naszym celem jest sprawić, by dziewczyny po prostu poczuły się pewniej we własnym ciele.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Ach, jak przy­jem­nie”„Ach, jak przyjemnie”

Dni przyjemności, koncerty, wyjścia do kina, teatru, na lody. Pragniemy sprawić, by dzieci nie zapomniały jak to jest czerpać przyjemność z przyjemności.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Za jeden uśmiech”„Za jeden uśmiech”

Organizujemy lub dofinansowujemy wyjazdy wakacyjne. Naszym marzeniem docelowym są obozy socjoterapeutyczne.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Gadu-gadu”„Gadu-gadu”

Spotkania terapeutyczne po to, by nasz wysiłek nie poszedł na marne.Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Czy­sta radość”„Czysta radość”

Zajęcia dotyczące higieny i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Spotkanie z ginekologiem i seksuologiem.