NASZE CELE

Działamy na rzecz poprawy sytuacji dzieci i młodzieży przebywających w domach dziecka.

Organizujemy dla nich pomoc w nauce, aktywizujemy oraz zapewniamy rozrywkę. Naszym głównym celem jest przygotowanie ich do samodzielności.

Współpracujemy z personelem placówek, lekarzami, terapeutami, którzy pomagają nam diagnozować oraz rozwiązywać występujące trudności.

jenn-evelyn-ann-UYDoE_AyJQs-unsplash

Organizujemy specjalistyczne szkolenia z zakresu problematyki dzieci wychowujących się w placówkach.

Pomagamy dzieciom krzywdzonym, zaniedbanym i opuszczonym przez zagubionych, nieodpowiedzialnych lub obciążonych nałogami rodziców.

Działamy w kierunku odbudowy i reintegracji rodziny biologicznej umożliwiając dzieciom powrót do ich domów.

KOMU POMAGAMY

Parafrazując słowa pisarki Katarzyny Kotowskiej – w domu dziecka prawie nie ma sierot. Jest tylko zraniony młody człowiek. Jeden, dwóch, trzydziestu. Trudno pojąć, jak bardzo zraniony, bo przeżył odrzucenie zagrażające jego egzystencji. Bo był celem agresji, brutalności, niesprawiedliwości ze strony tych, których kochał najbardziej. I to właśnie ten młody człowiek potrzebuje naszej pomocy.

Pomoc Fundacji na rzecz placówek jest bardzo wszechstronna. Podejmowane przez nas działania są uzależnione od ich potrzeb oraz naszych możliwości. W niektórych przypadkach sprowadzają się one do jednorazowego wsparcia rzeczowego lub finansowego. Tak jak to miało miejsce w przypadku Domu Dziecka w Lipnicy, czy Rodzinnego Domu Dziecka w Drożynie. Istnieją jednak placówki, z którymi stale współpracujemy mając na względzie dobro ich podopiecznych. Poniżej znajdziecie miejsca, które wspieraliśmy bądź wspieramy w realizacji ich podstawowych celów.

lobrzenica

MOW w Łobżenicy

Ponad 120 km od Poznania mieści się Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy, który swoją historię rozpoczął już w latach 50-tych ubiegłego wieku jako zakład poprawczy. Obecnie w Zespole Placówek Wychowawczych przebywają nieletni w wieku od 12 do 18 roku życia, którzy trafiają tam z powodu pogłębiającej się demoralizacji. Kadra swoimi działaniami stara się poprawiać warunki bytowe podopiecznych, zapewniając im odpowiednie otoczenie do normalnego funkcjonowania, nauki i wzrostu. Fundacja stara się wspierać Zespół w przygotowaniu wychowanków do funkcjonowania w społeczeństwie zgodnie z przyjętymi normami i zasadami społecznymi, prawnymi i kulturowymi.

MOS w Radawnicy

Około 150 km od Poznania mieści się Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy dedykowany chłopcom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Placówka o charakterze publicznym zapewnia specjalistyczną pomoc wychowankom w wieku od 10 do 17 lat z zaburzonym zachowaniem oraz zaniedbaniami w realizacji obowiązku szkolnego. Ośrodek funkcjonuje od 2009 r. umożliwiając swoim podopiecznym prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie oraz zapobiegając marginalizacji i uzależnieniom. Wszystko po to, by zapewnić im optymalny start życiowy. Fundacja wspiera placówkę w działaniach, tak by mogła ona osiągać założone cele.

radwanica
unnamed

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze nr 1, 2, 3 w Bartoszycach (województwo warmińsko - mazurskie)

W województwie warmińsko-mazurskim w Bartoszycach, ponad 400 km od Poznania funkcjonują: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3. Mottem do działań tamtejszej kadry stały się słowa Janusza Korczaka: "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat." Wychowankowie placówki to dzieci i młodzież w wieku od 3 do 22 lat pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Placówki swoimi działaniami starają się wywoływać uśmiech na twarzach podopiecznych, umożliwiając im szansę na lepszą przyszłość, a my wspieramy je w ich staraniach.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze „Mały Dworek” i „Nowy Dworek”w Łaszczynie

W powiecie rawickim w miejscowości Łaszczyn działają dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze o charakterze socjalizacyjnym: "Mały Dworek" i "Nowy Dworek". Do placówek przyjmowane są dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Placówki działają całodobowo i są przeznaczone dla 28 wychowanków łącznie. Celem placówek jest zapewnienie jak najlepszych warunków do życia, nauki i wzrastania. Podejmowane przez placówkę działania przygotowują wychowanków do samodzielnego życia w przyszłości, a my staramy się je w tym wspierać.

liscie
GNIEZNO

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W GNIEŹNIE

Niecałe 60 km od Poznania, w Gnieźnie, funkcjonują trzy domy, w których schronienie znalazły dzieci najbardziej tego potrzebujące. Pierwszy z nich przy ul. Paczkowskiego zamieszkuje kilkoro wychowanków. Dwa kolejne domy powstały we wrześniu 2021 r. przy ul. Konopnickiej w Gnieźnie. W każdym budynku jest miejsce dla 14 wychowanków. W domu znajdują się przestronne pokoje jedno i dwuosobowe, ogólnodostępny salon, wnęka kuchenna, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki.

Placówki zapewniają całodobową opiekę i wychowanie swoim podopiecznym, dając im szansę na lepsze jutro.

Swoimi działaniami staramy się wspierać placówki w realizacji ich celów. Zapewniamy niezbędne i potrzebne wsparcie, aby przebywające w nich dzieci miały odpowiednie warunki do wzrastania i rozwoju.

MIEJSKI OŚRODEK POMOC RODZINIE (MOPR) W POZNANIU

W 2019 roku Fundacja nawiązała także współpracę z MOPR w Poznaniu. Nasze wspólne inicjatywy zaczęły się od dziedziny, która naszym zdaniem jest naprawdę ważna, bo wpływa nie tylko na ciało, ale i ducha. Chodzi oczywiście o sport, który powinien być ważnym elementem w życiu każdego człowieka.

pexels-daria-obymaha-1683975
pexels-sharon-mccutcheon-1148998 (1)

OŚRODEK WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z INTERWENCJĄ KRYZYSOWĄ W LĄDKU

Ośrodek w Lądku to placówka typu interwencyjnego zapewniająca doraźną pomoc i opiekę dla dzieci i młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej. Placówka stara się stworzyć dla swoich podopiecznych optymalne warunki do wychowania i rozwoju, także zainteresowań. Zapewnia im specjalistyczną pomoc, niezbędne wsparcie i organizuje dla nich czas wolny w formie wycieczek, czy wyjazdów. Wszystkie te działania mają niewątpliwie ogromny wpływ na ich rozwój, dlatego chętnie udzielamy placówce niezbędnej pomocy.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „BETLEJEMKA” W SZAMOTUŁACH

Świetlica socjoterapeutyczna „Betlejemka” to organizacja pozarządowa prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Szamotułach. To miejsce schronienia i rozrywki dla lokalnej społeczności, dlatego z przyjemnością pomagamy Siostrom w ich działaniach oferując zarówno pomoc rzeczową, jak i finansową.

Betlejemka
PHOTO-2020-09-18-21-27-17

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE W SZAMOTUŁACH

W Szamotułach, około 40 km od Poznania, działają cztery placówki – „Kanaan”, „Negeb”, „Sychem” i „Betania” prowadzone przez Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Jest to miejsce nauki, wzrastania i zabawy dla przebywających tam dzieci, a także przestrzeń przygotowująca młodzież do wejścia w dorosłe życie. W placówkach na co dzień zapewniane są potrzeby ponad 70 wychowanków.

Fundacja wspiera Siostry w ich działaniach zapewniając podopiecznym placówek niezbędne warunki do życia, nauki i rozwoju oraz organizując dla nich rozrywkę.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „NASZ DOM” W CHRZYPSKU WIELKIM

Nieco ponad 60 km od Poznania mieści się kolejna placówka o charakterze socjalizacyjnym, prowadzona przez Stowarzyszenie „Przyszłość” w ramach działań zleconych przez Powiat Międzychodzki.

Placówka zapewnia schronienie, opiekę i miłość dla dzieci w różnym wieku, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoim domu rodzinnym. „Nasz Dom” jest przepełniony przyjaźnią, ciepłem i dobrocią, a pracujący tam wychowawcy uczą dzieci poznawać świat na nowo, dbać o swoje dobro, wybaczać i mówić „przepraszam”. Dzieci są tam rozumiane, szanowane i wysłuchiwane, a ich codzienne potrzeby emocjonalne, zdrowotne, edukacyjne i rozwojowe zaspokajane.

Fundacja niejednokrotnie pomagała placówce w realizacji jej celów, organizując wychowankom niezbędną pomoc i rozrywkę, dając im nadzieję na lepsze jutro.

Chrzypsko
Kosewo

DOM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W KOSEWIE

W odległości około 100 km od Poznania znajduje się Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”. Dom w Kosewie to placówka opiekuńczo-wychowawcza o charakterze socjalizacyjnym funkcjonująca od 2016 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna Powiatu Słupeckiego. Wcześniej w ramach Zespołu Placówek Wspierania Rodziny „Szansa” w Kosewie.

Dla swoich wychowanków „Szansa” jest azylem, ale i trampoliną do lepszego życia, gdyż daje im opiekę i bezpieczeństwo, uczy zasad współżycia, rekompensując brak wychowania w środowisku rodzinnym oraz przygotowuje do życia społecznego. Nade wszystko jednak umożliwia kontynuowanie nauki i rozwoju. Pracownicy placówki poprzez swoje działania starają się sprawić, by na twarzach dzieci gościł głównie uśmiech.

Fundacja Tak po Prostu pomaga personelowi „Szansy” w mozolnym odbudowywaniu u wychowanków zaufania do dorosłych, w znalezieniu sensu i wartości życia, przywrócenia wiary w siebie oraz poczucia godności.

OŚRODEK WSPOMAGANIA DZIECKA I RODZINY W KOŁACZKOWIE

Ze względu na wcześniejszą działalność charytatywną Fundacji, pomagamy także dzieciom i młodzieży z Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, zwłaszcza tym opuszczającym placówkę i tracącym pomoc zapewnianą przez państwo. Wspieramy również rodziny, którym udało się odzyskać dzieci.

pexels-willsantt-2026960

STATUS PRAWNY

Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu działa na podstawie:

– Aktu Ustanowienia Fundacji w dniu 27 maja 2014 r. Repetytorium A nr 2165/2014

– Statutu Fundacji z dnia 2 czerwca 2014 r. w nowym brzmieniu nadanym w dniu 25 sierpnia 2014 r.

– Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)

– Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)


W grudniu 2016 roku Fundacja Tak po Prostu uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

SPRAWOZDANIE 2022

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku

SPRAWOZDANIE 2021

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

SPRAWOZDANIE 2020

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

SPRAWOZDANIE 2019

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

INFORMACJE DODATKOWE 2019

Fundacja otrzymała także darowiznę 20.000 zł od Fundacji ENEA

SPRAWOZDANIE 2018

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

SPRAWOZDANIE 2017

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

SPRAWOZDANIE 2016

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

STATUT

Statut Fundacji z dnia 2 czerwca 2014 roku - Fundacja pomocy dzieciom Tak po Prostu (w nowym brzmieniu nadanym w dniu 25 sierpnia 2014 roku).

Podziękowania