REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.TAKPOPROSTU.ORG


1 Definicje
Użyte w niniej­szym regu­la­mi­nie poję­cia ozna­czają:

Strona – strona internetowa mieszcząca się pod adresem www.takpoprostu.org;
Fundacja – fundacja TAK po Prostu z siedzibą w Poznaniu, wpisana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522547 której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP 7822575032 oraz numer REGON 302832480 (zw. dalej Fundacją).;
Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze Strony;
Regulamin – regulamin korzystania ze strony internetowej www.takpoprostu.org.


2 Posta­no­wie­nia ogólne
Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia ze Strony.
Strona jest administrowana przez Fundację w związku z realizacją jej celów statutowych.
Główne przeznaczenie Strony to
a) zapoznanie się informacjami o działaniach i inicjatywach Fundacji;
b) umożliwienie przekazywania darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji;
c) wsparcie w inicjatywach prowadzonych przez Fundację oraz podjęcie współpracy w realizacji celów statutowych Fundacji.
Użytkownicy odwiedzający Stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak powszechnie obowiązujących przepisów, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw Fundacji oraz osób trzecich.


3 Odpo­wie­dzial­ność za treść
Fundacja dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
Z uwagi na ograniczenia techniczne Fundacja nie udziela gwarancji za prawidło¬wość, aktu¬alność i stałą dostępność Strony.
Fundacja jest odpowiedzialna jedynie za treści zamieszczone na Stronie.
Wiążące informacje, zalecenia lub porady Fundacja przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych na Stronie, jego uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
Na Stronie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Fundacja nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.


4 Zasady przekazywania darowizn
Darowizna na cele statutowe Fundacji mogą być dokonywane bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji bądź przy okazji uczestnictwa w wydarzeniach sportowych lub kulturalnych, w tym współorganizowanych przez Fundację, z których wpływy są przekazywane na rachunek Fundacji.
Darowizna może zostać przekazana za pomocą:
a) przelewu tradycyjnego/wpłaty gotówkowej na następujące dane rachunku:


Fundacja Pomocy Dzieciom TAK po Prostu
ul. Modlińska 3/1, 61–049 Poznań
Bank: BZ WBK 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022


b) przelewu elektronicznego (w szczególności za pośrednictwem serwisów lub operatorów płatności współpracujących z Fundacją przy okazji organizowania wydarzeń z których wpływy przekazywane są na rachunek Fundacji).
Szczegóły dotyczące realizacji płatności za pośrednictwem przelewów elektronicznych określają regulaminy Administratora odpowiednich serwisów bądź Operatora płatności dostępne na stronach internetowych Administratora odpowiednich serwisów bądź Operatora płatności.
Użytkownik nie uiszcza dodatkowej opłaty za korzystanie z serwisów umożliwiających realizację przelewów elektronicznych.
Fundacja jest organizacją pożytku publicznego (OPP), w związku z czym darowizny dokonywane na jej rzecz mogą być uwzględnione przy rozliczaniu podatku dochodowego.


5 Ochrona praw autorskich
Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest prawem powszechnie obowiązującym, w szczególności postanowieniami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Fundacji lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
Żaden element Strony nie może być kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Fundacji. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Naruszenie przez Użytkownika postanowień § 5 sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i pra¬wach pokrewnych oraz ustawą Kodeks cywilny.


6 Ochrona prywatności
Fundacja TAK po Prostu z siedzibą w Poznaniu ul. Modlińska 3/1, wpisana w rejetrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych, a także w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000522547 jest Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z realizacją celów statutowych. W związku z powyższym Fundacja przetwarza dane osobowe podopiecznych fundacji, darczyńców, osób reprezentujących placówki wsparcia, członków Fundacji i wolontariuszy. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko lub nazwę adres, PESEL lub numer dowodu osobistego, numer telefonu a w przypadku wolontariuszy informację o wykształceniu i doświadczeniu w zakresie wolontariatu. Fundacja przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit a, b, c, d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679.
Fundacja przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne za wyjątkiem sytuacji, w których przepisy prawa powszechnie obowiązującego wymagają ich podania dla dokonania określonych czynności. Dotyczy to w szczególności realizacji przelewów bankowych, wpłat gotówkowych bądź przelewów elektronicznych. Obowiązek podania danych osobowych wynika również z konieczności realizacji postanowień ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy raz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017r. poz. 1049).
Dane osobowe oznaczone w pkt. 1 są powierzane do przetwarzania tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla prawidłowej realizacji celów statutowych. W związku z powyższym wskazane dane są przekazywane do biura rachunkowego świadczącego da Fundacji usług na zasadzie outsourcingu, jak również do drukarni, kurierów oraz Poczcie Polskiej.
Fundacja przetwarza dane przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania a następnie usuwa dane za pomocą stosowanych urządzeń umożliwiających trwałe zniszczenie dokumentu. Z zastrzeżeniem danych osobowych, co do których archiwizacji Fundacja jest zobligowana na podstawie obowiązujących norm prawnych.
Każdy podmiot oznaczony w pkt. 1 ma prawo zwrócić się z wnioskiem do Fundacji o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych (w szczególności o zakres i cel przetwarzanych danych) wskazanego podmiotu przetwarzanych przez Administratora. Wniosek w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, osobiście podpisany przez upoważnionego i przesłany do Fundacji. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Fundacji lub w formie skanu na adres elektroniczny: info@takpoprostu.org
Fundacja udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie miesiąca od odebrania wniosku o udzielenie informacji, z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego paragrafu. Oprócz odpowiedzi na wniosek, Fundacja dostarczy wnioskodawcy jedną kopię wszystkich danych, które przetwarza w ramach swojej działalności. Wnioskodawca ma prawo zażądać przedłożenia więcej niż jednej kopii, przy czym Fundacja ma prawo uzależnić wydanie kopii od dokonania opłaty. Wskazany wniosek należy przesłać na adres siedziby Fundacji lub adres elektroniczny info@takpoprostu.org
Każdy podmiot, którego dane przetwarza Fundacja ma prawo do żądania sprostowania, uaktualnienia, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, uzyskania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie oraz przekazania oznaczanego formatu danych osobowych do wskazanego przez niego administratora, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Wniosek powinien zostać przesłany elektronicznie na adres info@takpoprostu.org
Fundacja ma obowiązek ustosunkowania się do wniosków osób, których dane przetwarza bez zbędnej zwłoki a w każdym razie w terminie miesiąca. W sytuacji, gdy charakter żądania jest skomplikowany lub Fundacja otrzymała dużą ilość wniosków, termin można przedłużyć o kolejne dwa miesiące, po uprzednim poinformowaniu wnioskodawcy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o przyczynie opóźnienia. Fundacja przesyła odpowiedź w formie elektronicznej, chyba że osoba składająca wniosek zażąda formy pisemnej. Fundacja informuje wnioskodawcę o konieczności przedłużenia terminu do udzielenia odpowiedzi.
Każdy, czyje dane są przetwarzane przez Fundację w celach związanych z przesyłaniem informacji handlowych, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu dot. przetwarzania jego danych przez Fundację, który dla swojej szybszej skuteczności powinien zostać wysłany w formie pisemnej na adres siedziby Fundacja lub skan na adres elektroniczny.
W przypadku, gdy Fundacja nie odpowie w terminie ustawowym na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski, wnioskodawcy przysługuje skarga do organu nadzorczego zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi organem nadzorczym w sprawie ochrony danych osobowych do którego można kierować skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Fundacja nie udostępnia w żaden inny sposób niż to wynika z celu działalności lub zakresu udzielonych zgód i oświadczeń, danych osobowych podmiotów oznaczonych w pkt. 1 innym administratorom danych, bez podstawy pranej nakazującej Fundacji takie działanie.
Darczyńca ma możliwość wyrażenie zgody na otrzymywanie w formie elektronicznej od Fundacji informacji o wydarzeniach organizowanych przez Fundację. W tym celu odpowiada twierdząco na skierowane do niego przez Fundację zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wskazaną zgodę można w każdym czasie wycofać przesyłając maila o treści: cofam zgodę na otrzymywanie od Fundacji w formie elektronicznej informacji dotyczących wydarzeń organizowanych przez Fundację na adres info@takpoprostu.org
Fundacja stosuje środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
Szczegóły dotyczące parametrów strony internetowej Fundacji oraz cookies znajdą Państwo w Regulaminie korzystania z serwisu, który jest dostępny pod linkiem: https://takpoprostu.org/regulamin-korzystania-ze-strony-internetowej-www-takpoprostu-org/

7 Polityka plików „cookies”
Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. “Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików “cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź infor¬mo¬wać o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) — dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explo¬rer, Mozilla Fire¬fox, Google Chrome, Opera.
Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

8 Postanowienia końcowe
Regulamin jest dostępny na stronie www.takpoprostu.org.
Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Fundacja poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.takpoprostu.org. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie jak i samego Serwisu Użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: info@takpoprostu.org