Wesprzyj!

Już wiesz, że są kon­kretne osoby, któ­rym można pomóc! Dołącz do nas, nie bądź obojętna/y. Która aktyw­ność wydaje się Tobie naj­bar­dziej potrzebna i warta wspar­cia? Może chcesz dołą­czyć do któ­re­goś pro­jektu, zor­ga­ni­zo­wać pomoc, warsz­taty, poga­dankę? Zapra­szamy do współ­pracy! Zostań naszym i dzieci Przy­ja­cie­lem! Nie odkła­daj tego na póź­niej, bo to może zna­czyć, że nigdy tego nie zro­bisz. Zadzwoń do nas lub napisz, wpłać: BZ WBK 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022.

Szyb­kie wspar­cie poprzez płat­no­ści elektroniczne

 

Wes­przesz nas rów­nież prze­ka­zu­jąc 1% podatku.

Prze­każ 1% swo­jego podatku i pomóż nam wypo­sa­żyć miesz­ka­nia na usa­mo­dziel­nie­nie. Twój 1% ma sens!

Aby to zro­bić, pro­simy wpi­sać w dekla­ra­cji podat­ko­wej: Fun­da­cja Pomocy Dzie­ciom Tak po Pro­stu, KRS 0000522547

Wspie­raj nas

FANIMANI
Jak działa Fani­Mani?
Zbie­ra­nie pie­nię­dzy może być pro­ste! Wystar­czy robić zakupy online korzy­sta­jąc z Fani­Mani. W ten spo­sób możesz wspie­rać ważne dla Cie­bie orga­ni­za­cje i ini­cja­tywy lub zdo­by­wać fun­du­sze na swoje cele.
Robiąc zakupy poma­gasz!
Przejdź na stronę Fani­Mani kli­ka­jąc tutaj, a następ­nie kupu­jesz wybraną rzecz. To wszystko! Teraz nasz Part­ner prze­każe część zysku z Two­jej trans­ak­cji na cel Fun­da­cji TAK PO PROSTU!.