Projekty

czyli obszary naszej działalności.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Oswoić dorosłość”„Oswoić doro­słość”

Celem pro­jektu, reali­zo­wa­nego w Strzał­ko­wie, we współ­pracy z Fun­dacj Saint-Gobain w Paryżu, ze Sta­ro­stwem Powiatu Słu­pec­kiego, Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie i Zakła­dem Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej jest wspar­cie peł­no­let­nich wycho­wan­ków domów dziecka opusz­cza­ją­cych pla­cówkę, oraz nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków ZAZu w roz­po­czę­ciu doro­słego, samo­dziel­nego życia. Na pro­jekt skła­dają się trzy obszary dzia­łań: miesz­ka­nia do usa­mo­dziel­nie­nia, Inku­ba­tory przed­się­bior­czo­ści i men­to­ring. Prze­ka­żemy 11 wyre­mon­to­wa­nych i wypo­sa­żo­nych miesz­kań na usa­mo­dziel­nie­nie, co pozwoli mło­dym ludziom bez­piecz­nie nauczyć się samo­dziel­nego życia bez koniecz­no­ści powrotu do trud­nej prze­szło­ści. Będą to miesz­ka­nia rota­cyjne, tre­nin­gowe, objęte opieką instruk­tora samo­dziel­no­ści. Inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści — to pla­cówka Zakładu Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej, dzięki czemu miesz­kańcy, szcze­gól­nie nie­peł­no­sprawni, będą mieli miej­sca pracy i reha­bi­li­ta­cji. Men­to­ring – czyli cykl szko­leń i warsz­ta­tów przy­go­to­wu­ją­cych wycho­wan­ków do samo­dziel­no­ści. Wię­cej o pro­jek­cie tutaj


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Sport”„W zdro­wym ciele zdrowy duch!”

Kos_sport team + Kolka Team = regu­larne upra­wia­nie sportu przez dzieci w poznań­skim klu­bie spor­to­wym CITYZEN! Basen, spin­ning, karate, koor­dy­na­cja na pił­kach, to tylko nie­które dzie­dziny sportu, w któ­rych nasze Kosy zdo­by­wają koleje osią­gnię­cia i poko­nują swoje ogra­ni­cze­nia. A co przy tym naj­waż­niej­sze: budują wiarę we wła­sne moż­li­wo­ści i uczą się, że mogą wziąć swoje życie w swoje ręce! Przy­jemne z pożytecznym! :)


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „W małym palcu”„W małym palcu”

Orga­ni­zu­jemy sze­roko pojętą pomoc w nauce. Zaczy­namy od języka angiel­skiego. Zależy nam, by szkoła prze­stała koja­rzyć się dzie­ciom z porażką, stre­sem i nie­mocą, by zna­la­zły przy­jem­ność w docie­ra­niu do wcze­śniej wyzna­czo­nego celu.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Endor­finy”„Endor­finy”

Aktyw­ność spor­towa. Two­rzymy klub piłki noż­nej dla chło­pa­ków oraz warsz­taty zumby dla dziew­czyn – oczy­wi­ście może być odwrot­nie. Celem tej dzia­łal­no­ści jest sze­roko pojęte wycho­wane fizyczne.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Dzie­ciaki na paki”„Dzie­ciaki na paki”

4×4 Expe­di­tion – poru­szamy się po tere­nie samo­cho­dami terenowymi.

Uczymy się korzy­stać z GPSa i map nawi­ga­cyj­nych. Łączymy zabawę i przy­godę oraz roz­wi­jamy umie­jęt­ność pracy zespołowej.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Bakcyl”„Bak­cyl”

„Każda istota ludzka to arty­sta, nie­za­leżna jed­nostka, która ma szansę zmie­niać i mode­lo­wać swoją kon­dy­cję, myśle­nie i struk­tury, które for­mują nasze życie i nadają mu zna­cze­nie.” – Joseph Beuys.

Zgod­nie z tą myślą pró­bu­jemy pomóc dzie­ciom roz­wi­nąć pasje. Szu­kamy zaso­bów, by polep­szyć ich samo­ocenę, wspie­ramy je w roz­woju. Orga­ni­zu­jemy warsz­taty, spo­tka­nia z arty­stami. Pro­wa­dzimy zaję­cia metodą psychodramy.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „W miarę jedze­nia”„W miarę jedze­nia”

Warsz­taty goto­wa­nia, pich­ce­nia i zdro­wego żywie­nia. Przy oka­zji pró­bu­jemy przyj­rzeć się temu, co jemy, kiedy, dla­czego i w jakiej ilości.


Projekt fundacji Tak po Prostu - „Po pro­stu bądź – odpo­wie­dzialne rodzi­ciel­stwo”„Po pro­stu bądź – odpo­wie­dzialne rodzi­ciel­stwo”

Warsz­taty nie tylko o ciąży i wycho­wa­niu dziecka, ale przede wszyst­kim o cier­pli­wo­ści i budo­wa­niu więzi.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Po rozum do książki”„Po rozum do książki”

Two­rzymy biblio­tekę i spo­tka­nia z książką. Zachę­camy do lek­tury, roz­ma­wiamy, analizujemy.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Luste­reczko, luste­reczko”„Luste­reczko, luste­reczko”

Spo­tka­nia z wiza­żyst­kami, kosme­tycz­kami, fry­zje­rami. Naszym celem jest spra­wić, by dziew­czyny po pro­stu poczuły się pew­niej we wła­snym ciele.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Ach, jak przy­jem­nie”„Ach, jak przy­jem­nie”

Dni przy­jem­no­ści, kon­certy, wyj­ścia do kina, teatru, na lody. Pra­gniemy spra­wić, by dzieci nie zapo­mniały jak to jest czer­pać przy­jem­ność z przyjemności.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Za jeden uśmiech”„Za jeden uśmiech”

Orga­ni­zu­jemy lub dofi­nan­so­wu­jemy wyjazdy waka­cyjne. Naszym marze­niem doce­lo­wym są obozy socjoterapeutyczne.


Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Gadu-gadu”„Gadu-gadu”

Spo­tka­nia tera­peu­tyczne po to, by nasz wysi­łek nie poszedł na marne.Projekt fundacji Tak Po Prostu - „Czy­sta radość”„Czy­sta radość”

Zaję­cia doty­czące higieny i pro­fi­lak­tyki cho­rób prze­no­szo­nych drogą płciową. Spo­tka­nie z gine­ko­lo­giem i seksuologiem.