REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.TAKPOPROSTU.ORG

 1 Defi­ni­cje

Użyte w niniej­szym regu­la­mi­nie poję­cia oznaczają:

 1. Strona – strona inter­ne­towa miesz­cząca się pod adre­sem www.takpoprostu.org;
 2. Fun­da­cja – fun­da­cja TAK po Pro­stu z sie­dzibą w Pozna­niu, wpi­sana w reje­strze sto­wa­rzy­szeń, innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i zawo­do­wych, fun­da­cji oraz samo­dziel­nych publicz­nych zakła­dów zdro­wot­nych, a także w reje­strze przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem 0000522547 któ­rej akta reje­strowe pro­wa­dzone są przez Sąd Rejo­nowy Poznań-Nowe Mia­sto i Wilda w Pozna­niu, VIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego, posia­da­jącą numer NIP 7822575032 oraz numer REGON 302832480 (zw. dalej Fundacją).;
 3. Użyt­kow­nik – każda osoba, która korzy­sta ze Strony;
 4. Regu­la­min – regu­la­min korzy­sta­nia ze strony inter­ne­to­wej www.takpoprostu.org.

2 Posta­no­wie­nia ogólne

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia ze Strony.
 2. Strona jest admi­ni­stro­wana przez Fun­da­cję w związku z reali­za­cją jej celów statutowych.
 3. Główne prze­zna­cze­nie Strony to
  a) zapo­zna­nie się infor­ma­cjami o dzia­ła­niach i ini­cja­ty­wach Fun­da­cji;
  b) umoż­li­wie­nie prze­ka­zy­wa­nia daro­wizn na rzecz wspar­cia dzia­łań sta­tu­to­wych Fun­da­cji;
  c) wspar­cie w ini­cja­ty­wach pro­wa­dzo­nych przez Fun­da­cję oraz pod­ję­cie współ­pracy w reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fundacji.
 4. Użyt­kow­nicy odwie­dza­jący Stronę obo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia posta­no­wień Regu­la­minu, jak powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, a także korzy­sta­nia ze Strony w spo­sób nie naru­sza­jący praw Fun­da­cji oraz osób trzecich.

  3 Odpo­wie­dzial­ność za treść

 1. Fun­da­cja dokłada wszel­kich sta­rań, by infor­ma­cje umiesz­czone na Stro­nie były poprawne oraz aktu­ali­zo­wane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ogra­ni­cze­nia tech­niczne Fun­da­cja nie udziela gwa­ran­cji za prawidło¬wość, aktu¬alność i stałą dostęp­ność Strony.
 3. Fun­da­cja jest odpo­wie­dzialna jedy­nie za tre­ści zamiesz­czone na Stronie.
 4. Wią­żące infor­ma­cje, zale­ce­nia lub porady Fun­da­cja prze­ka­zuje za pośred­nic­twem komu­ni­ka­cji indywidualnej.
 5. Fun­da­cja zastrzega sobie prawo do zmiany tre­ści zamiesz­czo­nych na Stro­nie, jego uzu­peł­nia­nia, mody­fi­ka­cji a nawet cał­ko­wi­tego usu­nię­cia zamiesz­czo­nych informacji.
 6. Na Stro­nie mogą zostać zamiesz­czone linki do adre­sów inter­ne­to­wych innych pod­mio­tów. Fun­da­cja nie odpo­wiada za tre­ści zamiesz­czone pod tymi adresami.

  4 Zasady prze­ka­zy­wa­nia darowizn

 1. Daro­wi­zna na cele sta­tu­towe Fun­da­cji mogą być doko­ny­wane bez­po­śred­nio na rachu­nek ban­kowy Fun­da­cji bądź przy oka­zji uczest­nic­twa w wyda­rze­niach spor­to­wych lub kul­tu­ral­nych, w tym współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję, z któ­rych wpływy są prze­ka­zy­wane na rachu­nek Fundacji.
 2. Daro­wi­zna może zostać prze­ka­zana za pomocą:
  a) prze­lewu tradycyjnego/wpłaty gotów­ko­wej na nastę­pu­jące dane rachunku:
  Fun­da­cja Pomocy Dzie­ciom TAK po Pro­stu
  ul. Modliń­ska 3/1, 61–049 Poznań
  Bank: BZ WBK 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022
  b) prze­lewu elek­tro­nicz­nego (w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem ser­wi­sów lub ope­ra­to­rów płat­no­ści współ­pra­cu­ją­cych z Fun­da­cją przy oka­zji orga­ni­zo­wa­nia wyda­rzeń z któ­rych wpływy prze­ka­zy­wane są na rachu­nek Fundacji).
 3. Szcze­góły doty­czące reali­za­cji płat­no­ści za pośred­nic­twem prze­le­wów elek­tro­nicz­nych okre­ślają regu­la­miny Admi­ni­stra­tora odpo­wied­nich ser­wi­sów bądź Ope­ra­tora płat­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Admi­ni­stra­tora odpo­wied­nich ser­wi­sów bądź Ope­ra­tora płatności.
 4. Użyt­kow­nik nie uisz­cza dodat­ko­wej opłaty za korzy­sta­nie z ser­wi­sów umoż­li­wia­ją­cych reali­za­cję prze­le­wów elektronicznych.
 5. Fun­da­cja jest orga­ni­za­cją pożytku publicz­nego (OPP), w związku z czym daro­wi­zny doko­ny­wane na jej rzecz mogą być uwzględ­nione przy roz­li­cza­niu podatku dochodowego.

  5 Ochrona praw autorskich

 1. Zawar­tość Strony (treść, kształt, struk­tura) chro­niona jest pra­wem powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym, w szcze­gól­no­ści posta­no­wie­niami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 2. Prawa do wszel­kich mate­ria­łów zamiesz­cza­nych na Stro­nie zastrze­żone są na rzecz Fun­da­cji lub pod­mio­tów upraw­nio­nych (np. klien­tów, part­ne­rów han­dlo­wych, itp.).
 3. Żaden ele­ment Strony nie może być kopio­wany lub roz­po­wszech­niany w jakiej­kol­wiek for­mie lub w jaki­kol­wiek spo­sób, w tym poprzez foto­ko­pio­wa­nie, dru­ko­wa­nie, nagry­wa­nie na dys­kietki, dyski CD/DVD bądź inne środki słu­żące prze­cho­wy­wa­niu danych, bez zgody Fun­da­cji. Ewen­tu­alne odstęp­stwa od powyż­szej zasady prze­wi­dziano w regulaminie.
 4. Pobie­ra­nie i kopio­wa­nie tre­ści zamiesz­czo­nych na stro­nie dozwo­lone jest wyłącz­nie do pry­wat­nego, nie­ko­mer­cyj­nego użytku.
 5. Naru­sze­nie przez Użyt­kow­nika posta­no­wień § 5 sank­cjo­no­wane jest zgod­nie z prze­pi­sami powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa, a zwłasz­cza zgod­nie z ustawą o pra­wie autor­skim i pra¬wach pokrew­nych oraz ustawą Kodeks cywilny.

  6 Ochrona prywatności

  1. Fun­da­cja zobo­wią­zuje się do ochrony danych oso­bo­wych zgod­nie z ustawą z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 t.j., zw. dalej UODO).
  2. Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bowe w zgo­dzie z prze­pi­sami prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego, w tym UODO, zgod­nie z udzie­lo­nym przez Użyt­kow­nika zezwo­le­niem, a bez odręb­nej zgody w sytu­acjach prze­wi­dzia­nych w UODO.
  3. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne za wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych prze­pisy prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego wyma­gają ich poda­nia dla doko­na­nia okre­ślo­nych czyn­no­ści. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści reali­za­cji prze­le­wów ban­ko­wych, wpłat gotów­ko­wych bądź prze­le­wów elek­tro­nicz­nych. Obo­wią­zek poda­nia danych oso­bo­wych wynika rów­nież z koniecz­no­ści reali­za­cji posta­no­wień ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu brud­nych pie­nię­dzy raz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu (Dz.U. z 2017r. poz. 1049).
  4. Fun­da­cja gro­ma­dzi nastę­pu­jące dane oso­bowe: imię, nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, adres e-mail, numer telefonu.
  5. Prze­ka­zane dane oso­bowe są wyko­rzy­sty­wane w celach sta­tu­to­wych Fun­da­cji, w szcze­gól­no­ści zwią­za­nych z reali­za­cją umów daro­wi­zny, pra­wi­dło­wym zaksię­go­wa­niem daro­wi­zny, celach mar­ke­tin­go­wych, kon­tak­to­wych oraz infor­mo­wa­nia o dzia­ła­niach Fundacji.
  6. Każdy Użyt­kow­nik ma prawo kon­troli prze­twa­rza­nia danych, które go doty­czą, w szcze­gól­no­ści do
   a) żąda­nia uzu­peł­nie­nia, uak­tu­al­nie­nia, spro­sto­wa­nia danych oso­bo­wych, cza­so­wego lub sta­łego wstrzy­ma­nia ich prze­twa­rza­nia lub ich usu­nię­cia, jeżeli są one nie­kom­pletne, nie­ak­tu­alne, nie­praw­dziwe lub zostały zebrane z naru­sze­niem ustawy albo są już zbędne do reali­za­cji celu, dla któ­rego zostały zebrane;
   b) pisem­nego, umo­ty­wo­wa­nego żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia jej danych ze względu na jej szcze­gólną sytu­ację, w sytu­acjach wska­za­nych w UODO;
   c) wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia jej danych w przy­pad­kach wymie­nio­nych w UODO, gdy admi­ni­stra­tor danych zamie­rza je prze­twa­rzać w celach mar­ke­tin­go­wych lub wobec prze­ka­zy­wa­nia jej danych oso­bo­wych innemu admi­ni­stra­to­rowi danych.
  7. Fun­da­cja nie udo­stęp­nia w żaden inny spo­sób niż to wynika z celu dzia­łal­no­ści Ser­wisu lub zakresu udzie­lo­nych zgód i oświad­czeń, danych oso­bo­wych Użyt­kow­nika innym admi­ni­stra­to­rom danych, bez pod­stawy praw­nej naka­zu­ją­cej Fun­da­cji takie działanie.
  8. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość pozo­sta­wie­nia swo­ich danych oso­bo­wych, w celu otrzy­ma­nia kon­taktu zwrot­nego ze strony Fun­da­cji, zwią­za­nego z reali­za­cją jej celów statutowych.
  9. Fun­da­cja sto­suje wszel­kie prze­wi­dziane przez ustawę o ochro­nie danych oso­bo­wych roz­wią­za­nia tech­niczne oraz orga­ni­za­cyjne zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo prze­twa­rza­nia danych osobowych.

   7 Poli­tyka pli­ków „cookies”

  1. Poprzez pliki “cookies” należy rozu­mieć dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. “Cookies” zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
  2. Pliki “cookies” uży­wane są w celu dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Uży­wane są rów­nież w celu two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć w jaki spo­sób użyt­kow­nik korzy­sta ze stron inter­ne­to­wych co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści, z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji użytkownika.
  3. Pliki “cookies” wyko­rzy­sty­wane przez part­ne­rów ope­ra­tora strony inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków strony inter­ne­to­wej, pod­le­gają ich wła­snej poli­tyce prywatności.
  4. Dane oso­bowe gro­ma­dzone przy uży­ciu pli­ków “cookies” mogą być zbie­rane wyłącz­nie w celu wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji na rzecz użyt­kow­nika. Takie dane są zaszy­fro­wane w spo­sób unie­moż­li­wia­jący dostęp do nich oso­bom nieuprawnionym.
  5. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków “cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków “cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor¬mo¬wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­nika. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków “cookies” dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej) — dodat­kowe infor­ma­cje dostępne są na odpo­wied­nich stro­nach prze­glą­da­rek Inter­net Explo¬rer, Mozilla Fire¬fox, Google Chrome, Opera.
  6. Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków “cookies”, może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stronie.

   8 Posta­no­wie­nia końcowe

  1. Regu­la­min jest dostępny na stro­nie www.takpoprostu.org.
  2. Fun­da­cja zastrzega sobie prawo zmiany Regu­la­minu. W przy­padku doko­na­nia zmian w Regu­la­mi­nie, Fun­da­cja poin­for­muje użyt­kow­ni­ków o doko­na­nej zmia­nie poprzez zamiesz­cze­nie ujed­no­li­co­nego tek­stu zmie­nio­nego Regu­la­minu na stro­nie www.takpoprostu.org. Korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika z Ser­wisu po tym ter­mi­nie jest jed­no­znaczne z akcep­ta­cją nowej tre­ści Regulaminu.
  3. W razie jakich­kol­wiek zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych tre­ści zamiesz­czo­nych w Ser­wi­sie jak i samego Ser­wisu Użyt­kow­nicy pro­szeni są o kon­takt pod adre­sem e-mail: info@takpoprostu.org