REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.TAKPOPROSTU.ORG

 1 Defi­ni­cje

Użyte w niniej­szym regu­la­mi­nie poję­cia oznaczają:

 1. Strona – strona inter­ne­towa miesz­cząca się pod adre­sem www.takpoprostu.org;
 2. Fun­da­cja – fun­da­cja TAK po Pro­stu z sie­dzibą w Pozna­niu, wpi­sana w reje­strze sto­wa­rzy­szeń, innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i zawo­do­wych, fun­da­cji oraz samo­dziel­nych publicz­nych zakła­dów zdro­wot­nych, a także w reje­strze przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem 0000522547 któ­rej akta reje­strowe pro­wa­dzone są przez Sąd Rejo­nowy Poznań-Nowe Mia­sto i Wilda w Pozna­niu, VIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego, posia­da­jącą numer NIP 7822575032 oraz numer REGON 302832480 (zw. dalej Fundacją).;
 3. Użyt­kow­nik – każda osoba, która korzy­sta ze Strony;
 4. Regu­la­min – regu­la­min korzy­sta­nia ze strony inter­ne­to­wej www.takpoprostu.org.

2 Posta­no­wie­nia ogólne

 1. Niniej­szy Regu­la­min okre­śla zasady korzy­sta­nia ze Strony.
 2. Strona jest admi­ni­stro­wana przez Fun­da­cję w związku z reali­za­cją jej celów statutowych.
 3. Główne prze­zna­cze­nie Strony to
  a) zapo­zna­nie się infor­ma­cjami o dzia­ła­niach i ini­cja­ty­wach Fun­da­cji;
  b) umoż­li­wie­nie prze­ka­zy­wa­nia daro­wizn na rzecz wspar­cia dzia­łań sta­tu­to­wych Fun­da­cji;
  c) wspar­cie w ini­cja­ty­wach pro­wa­dzo­nych przez Fun­da­cję oraz pod­ję­cie współ­pracy w reali­za­cji celów sta­tu­to­wych Fundacji.
 4. Użyt­kow­nicy odwie­dza­jący Stronę obo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia posta­no­wień Regu­la­minu, jak powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów, a także korzy­sta­nia ze Strony w spo­sób nie naru­sza­jący praw Fun­da­cji oraz osób trzecich.

  3 Odpo­wie­dzial­ność za treść

 1. Fun­da­cja dokłada wszel­kich sta­rań, by infor­ma­cje umiesz­czone na Stro­nie były poprawne oraz aktu­ali­zo­wane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ogra­ni­cze­nia tech­niczne Fun­da­cja nie udziela gwa­ran­cji za prawidło¬wość, aktu¬alność i stałą dostęp­ność Strony.
 3. Fun­da­cja jest odpo­wie­dzialna jedy­nie za tre­ści zamiesz­czone na Stronie.
 4. Wią­żące infor­ma­cje, zale­ce­nia lub porady Fun­da­cja prze­ka­zuje za pośred­nic­twem komu­ni­ka­cji indywidualnej.
 5. Fun­da­cja zastrzega sobie prawo do zmiany tre­ści zamiesz­czo­nych na Stro­nie, jego uzu­peł­nia­nia, mody­fi­ka­cji a nawet cał­ko­wi­tego usu­nię­cia zamiesz­czo­nych informacji.
 6. Na Stro­nie mogą zostać zamiesz­czone linki do adre­sów inter­ne­to­wych innych pod­mio­tów. Fun­da­cja nie odpo­wiada za tre­ści zamiesz­czone pod tymi adresami.

  4 Zasady prze­ka­zy­wa­nia darowizn

 1. Daro­wi­zna na cele sta­tu­towe Fun­da­cji mogą być doko­ny­wane bez­po­śred­nio na rachu­nek ban­kowy Fun­da­cji bądź przy oka­zji uczest­nic­twa w wyda­rze­niach spor­to­wych lub kul­tu­ral­nych, w tym współ­or­ga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję, z któ­rych wpływy są prze­ka­zy­wane na rachu­nek Fundacji.
 2. Daro­wi­zna może zostać prze­ka­zana za pomocą:
  a) prze­lewu tradycyjnego/wpłaty gotów­ko­wej na nastę­pu­jące dane rachunku:
  Fun­da­cja Pomocy Dzie­ciom TAK po Pro­stu
  ul. Modliń­ska 3/1, 61–049 Poznań
  Bank: BZ WBK 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022
  b) prze­lewu elek­tro­nicz­nego (w szcze­gól­no­ści za pośred­nic­twem ser­wi­sów lub ope­ra­to­rów płat­no­ści współ­pra­cu­ją­cych z Fun­da­cją przy oka­zji orga­ni­zo­wa­nia wyda­rzeń z któ­rych wpływy prze­ka­zy­wane są na rachu­nek Fundacji).
 3. Szcze­góły doty­czące reali­za­cji płat­no­ści za pośred­nic­twem prze­le­wów elek­tro­nicz­nych okre­ślają regu­la­miny Admi­ni­stra­tora odpo­wied­nich ser­wi­sów bądź Ope­ra­tora płat­no­ści dostępne na stro­nach inter­ne­to­wych Admi­ni­stra­tora odpo­wied­nich ser­wi­sów bądź Ope­ra­tora płatności.
 4. Użyt­kow­nik nie uisz­cza dodat­ko­wej opłaty za korzy­sta­nie z ser­wi­sów umoż­li­wia­ją­cych reali­za­cję prze­le­wów elektronicznych.
 5. Fun­da­cja jest orga­ni­za­cją pożytku publicz­nego (OPP), w związku z czym daro­wi­zny doko­ny­wane na jej rzecz mogą być uwzględ­nione przy roz­li­cza­niu podatku dochodowego.

  5 Ochrona praw autorskich

 1. Zawar­tość Strony (treść, kształt, struk­tura) chro­niona jest pra­wem powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym, w szcze­gól­no­ści posta­no­wie­niami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).
 2. Prawa do wszel­kich mate­ria­łów zamiesz­cza­nych na Stro­nie zastrze­żone są na rzecz Fun­da­cji lub pod­mio­tów upraw­nio­nych (np. klien­tów, part­ne­rów han­dlo­wych, itp.).
 3. Żaden ele­ment Strony nie może być kopio­wany lub roz­po­wszech­niany w jakiej­kol­wiek for­mie lub w jaki­kol­wiek spo­sób, w tym poprzez foto­ko­pio­wa­nie, dru­ko­wa­nie, nagry­wa­nie na dys­kietki, dyski CD/DVD bądź inne środki słu­żące prze­cho­wy­wa­niu danych, bez zgody Fun­da­cji. Ewen­tu­alne odstęp­stwa od powyż­szej zasady prze­wi­dziano w regulaminie.
 4. Pobie­ra­nie i kopio­wa­nie tre­ści zamiesz­czo­nych na stro­nie dozwo­lone jest wyłącz­nie do pry­wat­nego, nie­ko­mer­cyj­nego użytku.
 5. Naru­sze­nie przez Użyt­kow­nika posta­no­wień § 5 sank­cjo­no­wane jest zgod­nie z prze­pi­sami powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego prawa, a zwłasz­cza zgod­nie z ustawą o pra­wie autor­skim i pra¬wach pokrew­nych oraz ustawą Kodeks cywilny.

  6 Ochrona prywatności

  1. Fun­da­cja TAK po Pro­stu z sie­dzibą w Pozna­niu ul. Modliń­ska 3/1, wpi­sana w reje­trze sto­wa­rzy­szeń, innych orga­ni­za­cji spo­łecz­nych i zawo­do­wych, fun­da­cji oraz samo­dziel­nych publicz­nych zakła­dów zdro­wot­nych, a także w reje­strze przed­się­bior­ców Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego pod nume­rem 0000522547 jest Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych zbie­ra­nych w związku z reali­za­cją celów sta­tu­to­wych. W związku z powyż­szym Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bowe pod­opiecz­nych fun­da­cji, dar­czyń­ców, osób repre­zen­tu­ją­cych pla­cówki wspar­cia, człon­ków Fun­da­cji i wolon­ta­riu­szy. Zakres prze­twa­rza­nych danych obej­muje imię, nazwi­sko lub nazwę adres, PESEL lub numer dowodu oso­bi­stego, numer tele­fonu a w przy­padku wolon­ta­riu­szy infor­ma­cję o wykształ­ce­niu i doświad­cze­niu w zakre­sie wolon­ta­riatu. Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bowe na pod­sta­wie art. 6 ust 1 lit a, b, c, d Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady UE 2016/ 679.
  2. Fun­da­cja prze­twa­rza dane oso­bowe w zgo­dzie z prze­pi­sami prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego, w tym ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych).
  3. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wolne za wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych prze­pisy prawa powszech­nie obo­wią­zu­ją­cego wyma­gają ich poda­nia dla doko­na­nia okre­ślo­nych czyn­no­ści. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści reali­za­cji prze­le­wów ban­ko­wych, wpłat gotów­ko­wych bądź prze­le­wów elek­tro­nicz­nych. Obo­wią­zek poda­nia danych oso­bo­wych wynika rów­nież z koniecz­no­ści reali­za­cji posta­no­wień ustawy o prze­ciw­dzia­ła­niu pra­niu brud­nych pie­nię­dzy raz finan­so­wa­niu ter­ro­ry­zmu (Dz.U. z 2017r. poz. 1049).
  4. Dane oso­bowe ozna­czone w pkt. 1 są powie­rzane do prze­twa­rza­nia tylko wów­czas, gdy jest to konieczne dla pra­wi­dło­wej reali­za­cji celów sta­tu­to­wych. W związku z powyż­szym wska­zane dane są prze­ka­zy­wane do biura rachun­ko­wego świad­czą­cego da Fun­da­cji usług na zasa­dzie out­so­ur­cingu, jak rów­nież do dru­karni, kurie­rów oraz Poczcie Polskiej.
  5. Fun­da­cja prze­twa­rza dane przez czas nie­zbędny do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia a następ­nie usuwa dane za pomocą sto­so­wa­nych urzą­dzeń umoż­li­wia­ją­cych trwałe znisz­cze­nie doku­mentu. Z zastrze­że­niem danych oso­bo­wych, co do któ­rych archi­wi­za­cji Fun­da­cja jest zobli­go­wana na pod­sta­wie obo­wią­zu­ją­cych norm prawnych.
  6. Każdy pod­miot ozna­czony w pkt. 1 ma prawo zwró­cić się z wnio­skiem do Fun­da­cji o udzie­le­nie infor­ma­cji doty­czą­cych danych oso­bo­wych (w szcze­gól­no­ści o zakres i cel prze­twa­rza­nych danych) wska­za­nego pod­miotu prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­tora. Wnio­sek w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa danych powi­nien zostać spo­rzą­dzony w for­mie pisem­nej, oso­bi­ście pod­pi­sany przez upo­waż­nio­nego i prze­słany do Fun­da­cji. Wska­zany wnio­sek należy prze­słać na adres sie­dziby Fun­da­cji lub w for­mie skanu na adres elek­tro­niczny: info@takpoprostu.org
  7. Fun­da­cja udzieli odpo­wie­dzi na wnio­sek w ter­mi­nie mie­siąca od ode­bra­nia wnio­sku o udzie­le­nie infor­ma­cji, z zastrze­że­niem pkt. 9 niniej­szego para­grafu. Oprócz odpo­wie­dzi na wnio­sek, Fun­da­cja dostar­czy wnio­sko­dawcy jedną kopię wszyst­kich danych, które prze­twa­rza w ramach swo­jej dzia­łal­no­ści. Wnio­sko­dawca ma prawo zażą­dać przed­ło­że­nia wię­cej niż jed­nej kopii, przy czym Fun­da­cja ma prawo uza­leż­nić wyda­nie kopii od doko­na­nia opłaty. Wska­zany wnio­sek należy prze­słać na adres sie­dziby Fun­da­cji lub adres elek­tro­niczny info@takpoprostu.org
  8. Każdy pod­miot, któ­rego dane prze­twa­rza Fun­da­cja ma prawo do żąda­nia spro­sto­wa­nia, uak­tu­al­nie­nia, usu­nię­cia swo­ich danych oso­bo­wych, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, uzy­ska­nia swo­ich danych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym for­ma­cie oraz prze­ka­za­nia ozna­cza­nego for­matu danych oso­bo­wych do wska­za­nego przez niego admi­ni­stra­tora, jak rów­nież prawo do żąda­nia usu­nię­cia danych. Wnio­sek powi­nien zostać prze­słany elek­tro­nicz­nie na adres info@takpoprostu.org
  9. Fun­da­cja ma obo­wią­zek usto­sun­ko­wa­nia się do wnio­sków osób, któ­rych dane prze­twa­rza bez zbęd­nej zwłoki a w każ­dym razie w ter­mi­nie mie­siąca. W sytu­acji, gdy cha­rak­ter żąda­nia jest skom­pli­ko­wany lub Fun­da­cja otrzy­mała dużą ilość wnio­sków, ter­min można prze­dłu­żyć o kolejne dwa mie­siące, po uprzed­nim poin­for­mo­wa­niu wnio­sko­dawcy w ter­mi­nie 30 dni od otrzy­ma­nia wnio­sku o przy­czy­nie opóź­nie­nia. Fun­da­cja prze­syła odpo­wiedź w for­mie elek­tro­nicz­nej, chyba że osoba skła­da­jąca wnio­sek zażąda formy pisem­nej. Fun­da­cja infor­muje wnio­sko­dawcę o koniecz­no­ści prze­dłu­że­nia ter­minu do udzie­le­nia odpowiedzi.
  10. Każdy, czyje dane są prze­twa­rzane przez Fun­da­cję w celach zwią­za­nych z prze­sy­ła­niem infor­ma­cji han­dlo­wych, ma prawo zgło­sze­nia sprze­ciwu dot. prze­twa­rza­nia jego danych przez Fun­da­cję, który dla swo­jej szyb­szej sku­tecz­no­ści powi­nien zostać wysłany w for­mie pisem­nej na adres sie­dziby Fun­da­cja lub skan na adres elektroniczny.
  11. W przy­padku, gdy Fun­da­cja nie odpo­wie w ter­mi­nie usta­wo­wym na wska­zane w niniej­szym doku­men­cie wnio­ski, wnio­sko­dawcy przy­słu­guje skarga do organu nad­zor­czego zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi nor­mami praw­nymi orga­nem nad­zor­czym w spra­wie ochrony danych oso­bo­wych do któ­rego można kie­ro­wać skargi jest Pre­zes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  12. Fun­da­cja nie udo­stęp­nia w żaden inny spo­sób niż to wynika z celu dzia­łal­no­ści lub zakresu udzie­lo­nych zgód i oświad­czeń, danych oso­bo­wych pod­mio­tów ozna­czo­nych w pkt. 1 innym admi­ni­stra­to­rom danych, bez pod­stawy pra­nej naka­zu­ją­cej Fun­da­cji takie działanie.
  13. Dar­czyńca ma moż­li­wość wyra­że­nie zgody na otrzy­my­wa­nie w for­mie elek­tro­nicz­nej od Fun­da­cji infor­ma­cji o wyda­rze­niach orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję. W tym celu odpo­wiada twier­dząco na skie­ro­wane do niego przez Fun­da­cję zapy­ta­nie za pośred­nic­twem poczty elek­tro­nicz­nej. Wska­zaną zgodę można w każ­dym cza­sie wyco­fać prze­sy­ła­jąc maila o tre­ści: cofam zgodę na otrzy­my­wa­nie od Fun­da­cji w for­mie elek­tro­nicz­nej infor­ma­cji doty­czą­cych wyda­rzeń orga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję na adres info@takpoprostu.org
  14. Fun­da­cja sto­suje środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne nie­zbędne do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nia danych osobowych.
  15. Szcze­góły doty­czące para­me­trów strony inter­ne­to­wej Fun­da­cji oraz cookies znajdą Pań­stwo w Regu­la­mi­nie korzy­sta­nia z ser­wisu, który jest dostępny pod lin­kiem: http://takpoprostu.org/regulamin-korzystania-ze-strony-internetowej-www-takpoprostu-org/

   7 Poli­tyka pli­ków „cookies”

  1. Poprzez pliki “cookies” należy rozu­mieć dane infor­ma­tyczne, w szcze­gól­no­ści pliki tek­stowe, prze­cho­wy­wane w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków prze­zna­czone do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pliki te pozwa­lają roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­nika i odpo­wied­nio wyświe­tlić stronę inter­ne­tową dosto­so­waną do jego indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. “Cookies” zazwy­czaj zawie­rają nazwę strony inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kalny numer.
  2. Pliki “cookies” uży­wane są w celu dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stron inter­ne­to­wych do pre­fe­ren­cji użyt­kow­nika oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Uży­wane są rów­nież w celu two­rze­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, które poma­gają zro­zu­mieć w jaki spo­sób użyt­kow­nik korzy­sta ze stron inter­ne­to­wych co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tury i zawar­to­ści, z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji użytkownika.
  3. Pliki “cookies” wyko­rzy­sty­wane przez part­ne­rów ope­ra­tora strony inter­ne­to­wej, w tym w szcze­gól­no­ści użyt­kow­ni­ków strony inter­ne­to­wej, pod­le­gają ich wła­snej poli­tyce prywatności.
  4. Dane oso­bowe gro­ma­dzone przy uży­ciu pli­ków “cookies” mogą być zbie­rane wyłącz­nie w celu wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji na rzecz użyt­kow­nika. Takie dane są zaszy­fro­wane w spo­sób unie­moż­li­wia­jący dostęp do nich oso­bom nieuprawnionym.
  5. Stan­dar­dowo opro­gra­mo­wa­nie słu­żące do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków “cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym. Usta­wie­nia te mogą zostać zmie­nione w taki spo­sób, aby blo­ko­wać auto­ma­tyczną obsługę pli­ków “cookies” w usta­wie­niach prze­glą­darki inter­ne­to­wej bądź infor¬mo¬wać o ich każ­do­ra­zo­wym prze­sła­niu na urzą­dze­nie użyt­kow­nika. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach obsługi pli­ków “cookies” dostępne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­darki inter­ne­to­wej) — dodat­kowe infor­ma­cje dostępne są na odpo­wied­nich stro­nach prze­glą­da­rek Inter­net Explo¬rer, Mozilla Fire¬fox, Google Chrome, Opera.
  6. Ogra­ni­cze­nie sto­so­wa­nia pli­ków “cookies”, może wpły­nąć na nie­które funk­cjo­nal­no­ści dostępne na stronie.

   8 Posta­no­wie­nia końcowe

  1. Regu­la­min jest dostępny na stro­nie www.takpoprostu.org.
  2. Fun­da­cja zastrzega sobie prawo zmiany Regu­la­minu. W przy­padku doko­na­nia zmian w Regu­la­mi­nie, Fun­da­cja poin­for­muje użyt­kow­ni­ków o doko­na­nej zmia­nie poprzez zamiesz­cze­nie ujed­no­li­co­nego tek­stu zmie­nio­nego Regu­la­minu na stro­nie www.takpoprostu.org. Korzy­sta­nie przez Użyt­kow­nika z Ser­wisu po tym ter­mi­nie jest jed­no­znaczne z akcep­ta­cją nowej tre­ści Regulaminu.
  3. W razie jakich­kol­wiek zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści doty­czą­cych tre­ści zamiesz­czo­nych w Ser­wi­sie jak i samego Ser­wisu Użyt­kow­nicy pro­szeni są o kon­takt pod adre­sem e-mail: info@takpoprostu.org