Oswoić dorosłość

“Oswoić doro­słość” to aktu­al­nie fla­gowy pro­jekt Fun­da­cji.
Celem pro­jektu, reali­zo­wa­nego w Strzał­ko­wie, we współ­pracy z Fun­dacji Saint-Gobain w Paryżu, ze Sta­ro­stwem Powiatu Słu­pec­kiego, Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie i Zakła­dem Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej jest wspar­cie peł­no­let­nich wycho­wan­ków domów dziecka opusz­cza­ją­cych pla­cówkę, oraz nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków ZAZu w roz­po­czę­ciu doro­słego, samo­dziel­nego życia. Na pro­jekt skła­dają się trzy obszary dzia­łań: miesz­ka­nia do usa­mo­dziel­nie­nia, Inku­ba­tory przed­się­bior­czo­ści i men­to­ring. Prze­ka­żemy 11 wyre­mon­to­wa­nych i wypo­sa­żo­nych miesz­kań na usa­mo­dziel­nie­nie, co pozwoli mło­dym ludziom bez­piecz­nie nauczyć się samo­dziel­nego życia bez koniecz­no­ści powrotu do trud­nej prze­szło­ści. Będą to miesz­ka­nia rota­cyjne, tre­nin­gowe, objęte opieką instruk­tora samo­dziel­no­ści. Inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści — to pla­cówka Zakładu Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej, dzięki czemu miesz­kańcy, szcze­gól­nie nie­peł­no­sprawni, będą mieli miej­sca pracy i reha­bi­li­ta­cji. Men­to­ring – czyli cykl szko­leń i warsz­ta­tów przy­go­to­wu­ją­cych wycho­wan­ków do samo­dziel­no­ści.

Pro­jekt miesz­ka­nia dla rodziny i pro­jekt miesz­ka­nia dla 2 osób:

Odno­wi­li­śmy 11 miesz­kań dla pod­opiecz­nych z Kosewa!
Czer­wiec 2018: Razem z Part­ne­rami naszego Pro­jektu oraz przy wspar­ciu władz lokal­nych, 11.06.2018 r. odda­li­śmy 11 miesz­kań dla pod­opiecz­nych Domu Dzieci i Mło­dzieży Szansa w Kose­wie oraz Zakładu Aktyw­no­ści Zawo­do­wej!

Mon­taż mebli!
Kwiecień/maj 2018: Jesz­cze duzo do zro­bie­nia, ale widac już koniec! :)


Powoli fini­szu­jemy! :)
Marzec 2018: Na zdję­ciach poło­żone już płytki oraz zamon­to­wane drzwi — pre­zent od Casto­rama :).

Prace trwają :)
Sty­czeń 2018: Trwają prace insta­la­cyjne. Aktu­al­nie kła­dzione są płytki na ścia­nach.

Ruszamy z kopyta!
Dzięki wspar­ciu hoj­nych Przy­ja­ciół Fun­da­cji możemy przy­stą­pić do prac!
W budynku powstaną miesz­ka­nia dla rodzin, dla 2 osób z roz­dziel­nymi poko­jami oraz miesz­ka­nie dla osoby nie­peł­no­spraw­nej. Będzie tez wspólna pral­nia z pral­kami i suszar­kami, oraz deskami do pra­so­wa­nia i żelaz­kiem, a także rowerownia/wózkarnia. Z pomocą dar­czyń­ców wypo­sa­żymy wszyst­kie kuch­nie i łazienki oraz pokoje w pod­sta­wowe meble i sprzęty.


Histo­ria “naszego” budynku
Budy­nek w Strzał­ko­wie i „nasze” dru­gie pię­tro, było kie­dyś Inter­na­tem, póź­niej słu­żyło jako hotel pra­cow­ni­czy. Budy­nek budo­wany i wypo­sa­żany w epoce “wcze­snego Gierka”. Aby móc zro­bić tam nowo­cze­sne w miarę miesz­ka­nia dla wycho­wan­ków, trzeba było wybu­rzyć więk­szość ścia­nek dzia­ło­wych, skuć pod­łogi, wymie­nić wszyst­kie insta­la­cje: wod-kan, elek­tryczne, grzew­cze, także nie­które okna oraz wszyst­kie drzwi, w tym też zewnętrzne. Aby nie­peł­no­sprawni mieli uła­twiony dostęp do miesz­kań, wybu­do­wano windę zewnętrzna — to było w gestii Sta­ro­stwa. Początki były trudne ale ogrom prac do prze­pro­wa­dze­nia nas nie prze­ra­ził. Posta­no­wi­li­śmy zaka­sać rękawy i tak po pro­stu wziąć się do roboty!