Oswoić dorosłość

„Oswoić dorosłość” to aktualnie flagowy projekt Fundacji.
Celem pro­jektu, reali­zo­wa­nego w Strzał­ko­wie, we współ­pracy z Fun­dacji Saint-Gobain w Paryżu, ze Sta­ro­stwem Powiatu Słu­pec­kiego, Powia­to­wym Cen­trum Pomocy Rodzi­nie i Zakła­dem Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej jest wspar­cie peł­no­let­nich wycho­wan­ków domów dziecka opusz­cza­ją­cych pla­cówkę, oraz nie­peł­no­spraw­nych pra­cow­ni­ków ZAZu w roz­po­czę­ciu doro­słego, samo­dziel­nego życia. Na pro­jekt skła­dają się trzy obszary dzia­łań: miesz­ka­nia do usa­mo­dziel­nie­nia, Inku­ba­tory przed­się­bior­czo­ści i men­to­ring. Prze­ka­żemy 11 wyre­mon­to­wa­nych i wypo­sa­żo­nych miesz­kań na usa­mo­dziel­nie­nie, co pozwoli mło­dym ludziom bez­piecz­nie nauczyć się samo­dziel­nego życia bez koniecz­no­ści powrotu do trud­nej prze­szło­ści. Będą to miesz­ka­nia rota­cyjne, tre­nin­gowe, objęte opieką instruk­tora samo­dziel­no­ści. Inku­ba­to­ry przed­się­bior­czo­ści — to pla­cówka Zakładu Akty­wi­za­cji Zawo­do­wej, dzięki czemu miesz­kańcy, szcze­gól­nie nie­peł­no­sprawni, będą mieli miej­sca pracy i reha­bi­li­ta­cji. Men­to­ring – czyli cykl szko­leń i warsz­ta­tów przy­go­to­wu­ją­cych wycho­wan­ków do samodzielności.

Projekt mieszkania dla rodziny i projekt mieszkania dla 2 osób:

Odnowiliśmy 11 mieszkań dla podopiecznych z Kosewa!
Czerwiec 2018: Razem z Part­ne­rami naszego Pro­jektu oraz przy wspar­ciu władz lokal­nych, 11.06.2018 r. odda­li­śmy 11 miesz­kań dla pod­opiecz­nych Domu Dzieci i Mło­dzieży Szansa w Kose­wie oraz Zakładu Aktyw­no­ści Zawo­do­wej!

Montaż mebli!
Kwiecień/maj 2018: Jeszcze duzo do zrobienia, ale widac już koniec! 🙂


Powoli finiszujemy! 🙂
Marzec 2018: Na zdjęciach położone już płytki oraz zamontowane drzwi – prezent od Castorama :).

Prace trwają 🙂
Styczeń 2018: Trwają prace instalacyjne. Aktualnie kładzione są płytki na ścianach.

Ruszamy z kopyta!
Dzięki wsparciu hojnych Przyjaciół Fundacji możemy przystąpić do prac!
W budynku powstaną mieszkania dla rodzin, dla 2 osób z rozdzielnymi pokojami oraz mieszkanie dla osoby niepełnosprawnej. Będzie tez wspólna pralnia z pralkami i suszarkami, oraz deskami do prasowania i żelazkiem, a także rowerownia/wózkarnia. Z pomocą darczyńców wyposażymy wszystkie kuchnie i łazienki oraz pokoje w podstawowe meble i sprzęty.


Historia „naszego” budynku
Budynek w Strzałkowie i „nasze” drugie piętro, było kiedyś Internatem, później służyło jako hotel pracowniczy. Budynek budowany i wyposażany w epoce „wczesnego Gierka”. Aby móc zrobić tam nowoczesne w miarę mieszkania dla wychowanków, trzeba było wyburzyć większość ścianek działowych, skuć podłogi, wymienić wszystkie instalacje: wod-kan, elektryczne, grzewcze, także niektóre okna oraz wszystkie drzwi, w tym też zewnętrzne. Aby niepełnosprawni mieli ułatwiony dostęp do mieszkań, wybudowano windę zewnętrzna – to było w gestii Starostwa. Początki były trudne ale ogrom prac do przeprowadzenia nas nie przeraził. Postanowiliśmy zakasać rękawy i tak po prostu wziąć się do roboty!