Status prawny

Fun­da­cja Pomocy Dzie­ciom TAK po Pro­stu działa na pod­sta­wie:
– Aktu Usta­no­wie­nia Fun­da­cji w dniu 27 maja 2014 r. Repe­ty­to­rium A nr 2165/2014
– Sta­tutu Fun­da­cji z dnia 2 czerwca 2014 r. w nowym brzmie­niu nada­nym w dniu 25 sierp­nia 2014 r.
– Ustawy z dnia 6 kwiet­nia 1984 r. o fun­da­cjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
– Ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­ta­ria­cie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

W grud­niu 2016 roku Fun­da­cja Tak po Pro­stu uzy­skała sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego.

Dokumenty do pobrania


Sprawozdanie

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Statut

Statut Fundacji z dnia 2 czerwca 2014 roku - Fundacja pomocy dzieciom Tak po Prostu (w nowym brzmieniu nadanym w dniu 25 sierpnia 2014 roku).