Status prawny

Fun­da­cja Pomocy Dzie­ciom TAK po Pro­stu działa na pod­sta­wie:
– Aktu Usta­no­wie­nia Fun­da­cji w dniu 27 maja 2014 r. Repe­ty­to­rium A nr 2165/2014
– Sta­tutu Fun­da­cji z dnia 2 czerwca 2014 r. w nowym brzmie­niu nada­nym w dniu 25 sierp­nia 2014 r.
– Ustawy z dnia 6 kwiet­nia 1984 r. o fun­da­cjach (tj. Dz. U 1991 r. Nr 46 poz. 203 z p. zm.)
– Ustawy z dnia 24 kwiet­nia 2003 r. o dzia­łal­no­ści pożytku publicz­nego i wolon­ta­ria­cie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)

W grud­niu 2016 roku Fun­da­cja Tak po Pro­stu uzy­skała sta­tus Orga­ni­za­cji Pożytku Publicz­nego.

Dokumenty do pobrania


Sprawozdanie 2017

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Sprawozdanie 2016

Sprawozdanie finansowe Fundacji Pomocy Dzieciom "Tak Po Prostu" za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku

Statut

Statut Fundacji z dnia 2 czerwca 2014 roku - Fundacja pomocy dzieciom Tak po Prostu (w nowym brzmieniu nadanym w dniu 25 sierpnia 2014 roku).