Przyjaciele Fundacji

W takiej dzia­łal­no­ści jak nasza, naj­cu­dow­niej­sze jest to, że spo­ty­kamy na naszej dro­dze ludzi nie­prze­cięt­nych, wraż­li­wych, goto­wych do wyrze­czeń dla dobra potrze­bu­ją­cych dzieci. To poczu­cie, że nie jeste­śmy same, dodaje sił, mobi­li­zuje. Dzię­ku­jemy, że jeste­ście z nami!


Weber

Weber Podzię­ko­wa­nia dla firmy Weber — pro­du­centa sys­te­mów ocie­pleń, tyn­ków, farb, zapraw i wielu innych zaawan­so­wa­nych mate­ria­łów techniczno-budowlanych za mate­riały, bez któ­rych nie mogli­by­śmy stwo­rzyć tak funk­cjo­nal­nych, cie­płych i po pro­stu pięk­nych wnętrz w Strzał­ko­wie dla pod­opiecz­nych Fun­da­cji oraz Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa”.


Tad­mar

TadmarDzię­ku­jemy fir­mie Tad­mar, za wypo­sa­że­nie łazie­nek miesz­kań dla naszych usa­mo­dziel­nia­ją­cych się wycho­wan­ków domu dziecka w Strzał­ko­wie w cera­mikę sani­tarną i arma­turę. Kto by nie chciał mieć takiej łazienki! :)


Rigips

Rigips_logotyp Podzię­ko­wa­nia dla firmy Rigips — pro­du­centa płyt gipsowo-kartonowych i sys­te­mów suchej zabu­dowy wnętrz za mate­riały, bez któ­rych nie mogli­by­śmy stwo­rzyć tak funk­cjo­nal­nych, cie­płych i po pro­stu pięk­nych wnętrz w Strzał­ko­wie dla pod­opiecz­nych Fun­da­cji oraz Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa”.


Glas­so­lu­tions

Glasssolutions_logo Jeste­śmy wdzięczni fir­mie Glas­so­lu­tions — lide­rowi na rynku szkła budow­la­nego oraz jego klien­towi — fir­mie Variant, pro­du­ku­ją­cej okna i drzwi PCV, dzięki któ­rym mamy okna do miesz­kań w Strzał­ko­wie, a peł­no­letni wycho­wan­ko­wie domu dziecka świetne widoki na start!


Iso­ver

Isover_logotyp Podzię­ko­wa­nia dla firmy Iso­ver — wytwórcy mate­ria­łów izo­la­cyj­nych, które poda­ro­wali nam, aby­śmy mogli­by­śmy stwo­rzyć funk­cjo­nalne, cie­płe i po pro­stu piękne wnę­trza w Strzał­ko­wie dla pod­opiecz­nych Fun­da­cji oraz Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa”.


Master­key Poznań

Logo_Masterkey1Dzię­ku­jemy fir­mie Masa­ter­key Poznań, która dała nam super ofertę na zało­że­nie w miesz­ka­niach naszych pod­opiecz­nych sys­temu klu­czo­wego, bez­piecz­nego, nie­za­wod­nego, wygod­nego i nowo­cze­snego! :) Razem zabez­pie­czamy przy­szłość mło­dych ludzi star­tu­ją­cych w dorosłość!!


AMICA

Logo_Amica Firma AMICA wypo­sa­żyła miesz­ka­nia naszych wycho­wan­ków w sprzęt AGD: sprzęty kuchenne, odku­rza­cze, pralki i inne urzą­dze­nia, które spra­wią, że mło­dym ludziom, na nie­ła­twym star­cie w doro­słość, będzie się łatwiej i przy­jem­niej mieszkało!


Sii Sp. z o.o.

Sii0102 Firma Sii to nie tylko Przy­ja­ciel Fun­da­cji, ale i nasz Part­ner w pro­jek­cie „Oswoić doro­słość”, który wsparł nas hojną daro­wi­zną pie­niężną. Te środki wyko­rzy­stamy przede wszyst­kim na wypo­sa­że­nie miesz­kań i men­to­ring dla mło­dych ludzi star­tu­ją­cych w dorosłość.


VARIANT

Variant_0102 Firma Variant z Suchego Lasu nie tylko wyko­nuje okna roz­ma­itych kon­struk­cji w dowol­nym kształ­cie i kolo­rze, ale też dokłada cegiełkę do tego, aby nasi pod­opieczni mieli lep­sze widoki na przy­szłość! Variant


Bawa

BawaBAWA — pierw­sza firma, która wsparła pro­duk­towo nasz pro­jekt „Oswoić doro­słość”, co pozwala nam z nadzieją patrzeć w przyszłość.


Dębinka

DębinkaSSP3 i gim­na­zjum Dębinka — to grono mło­dych, i star­szych, przy­ja­ciół naszych Kosów, goto­wych, by nieść im pomoc.


Szkoła Pod­sta­wowa im. Fry­de­ryka Cho­pina w Skó­rze­wie

SPim Fryderyka Chopina- dzieli się z naszymi pod­opiecz­nymi sło­dy­czami, przy­bo­rami szkol­nymi, kosme­ty­kami, ale nade wszystko: dobra energią.


Saint Gobain

Saint GobainFun­da­cja Saint — Gobain Ini­tia­ti­ves — Part­ner pro­jektu „Oswoic doro­słość” i nasz Przy­ja­ciel, bez któ­rego pro­jekt nigdy by nie zaistniał!


FORDATA

FORDATA0102W dzi­siej­szych cza­sach wspar­cie infor­ma­tyczne jest nie­oce­nione! A co dopiero, jeśli jesz­cze świad­czone charytatywnie!


LEO Fashion

LEO FashionDzięki środ­kom prze­ka­za­nym przez LEO Fashion dzie­ciaki z Kosewa wyjadą na waka­cje! To już drugi raz, gdy Mło­dzi Wspa­niali z poznań­skich klu­bów Leo wspie­rają nasze dzieci. Dziękujemy!


Itel­li­gence Sp. z o.o.

itelligence Sp. z o.o.W akcję “Witaj szkoło” włą­czyła się firma itel­li­gence Sp. z o.o. Skła­damy ser­deczne podzię­ko­wa­nia dla Zarządu i Pra­cow­ni­ków firmy,- prze­ka­zane piękne, kolo­rowe zeszyty, fla­ma­stry, pisaki i inne przy­bory spra­wiły naszym Kosom ogromną przyjemność!


Volks­wa­gen Group Pol­ska

Volkswagen Group PolskaDzię­ku­jemy Volks­wa­gen Group Pol­ska za prze­ka­za­nie „Szan­sie” w Kose­wie, a także OWDIR w Kołacz­ko­wie mebli, dzięki któ­rym naszym dzie­cia­kom żyje się pięk­niej i wygodniej ;-)


Casto­rama

Castorama0102Casto­rama podała swą pomocną dłoń, gdy aneksy kuchenne, w któ­rych dzieci przy­go­to­wują posiłki, wyma­gały remontu. Ponadto, ofe­ru­jąc zatrud­nie­nie, Casto­rama wspiera wycho­wan­ków w usa­mo­dziel­nia­niu. Dzię­ku­jemy Zarzą­dowi i Pra­cow­ni­kom Casto­ramy Poznań za ich wraż­li­wość, ogromną pomoc i zaangażowanie.


B.P. Func­lub

B.P. FunclubDzię­ku­jemy B.P. Func­lub za umoż­li­wie­nie zor­ga­ni­zo­wa­nia dla dzieci z Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa” w Kose­wie oraz z OWDIR w Kołacz­ko­wie nie­za­po­mnia­nej wycieczki do War­szawy. Podróż auto­ka­rem na co dzień wożą­cym pił­ka­rzy Lecha był dla naszych dzieci abso­lutną atrakcją!

www.funclub.pl


BZ WBK – Aviva TU

BZ WBK – Aviva Towarzystwa UbezpieczeńMając takiego Przy­ja­ciela czu­jemy się bez­piecz­nie :). Zarząd i Pra­cow­nicy BZ WBK–Aviva Towa­rzy­stwo Ubez­pie­czeń Ogól­nych Spółka Akcyjna nie tylko bar­dzo aktyw­nie włą­czyli się do naszej akcji „Dzieci listy piszą” , ale także wsparli finan­sowo nasze pro­jekty orga­ni­za­cji warsz­ta­tów dla dzieci. miał rację Ber­tolt Brecht mówiąc, że „Tylko z pomocą sil­nych można dopo­móc słabym”

www.bzwbkaviva.pl


Brid­ge­stone EBS Sp. z o.o.

Bridgestone EBS Sp. z o.o.Na nasz apel o zbiórkę świą­tecz­nych sło­dy­czy oraz kosme­ty­ków odpo­wie­dzieli pra­cow­nicy firmy Brid­ge­stone, któ­rzy za pośred­nic­twem pani Marzeny prze­ka­zali nam piękne pre­zenty dla dzieci. Dziękujemy!

www.bridgestone.pl


City­zen

CityzenTo rze­czy­wi­ście wię­cej, niż klub spor­towy… To klub ludzi wraż­li­wych, któ­rzy chęt­nie swój czas i ener­gię, a także radość z upra­wia­nia sportu chcą dzie­lić z tymi, któ­rzy na co dzień są tego pozba­wieni. Z ini­cja­tywy Karo­liny i z pomocą instruk­to­rów wsparli akcję Miko­łaj­kowy Dzień Przy­jem­no­ści. Cer­ty­fi­katy uczest­nic­twa w zaję­ciach CITY­ZENu stoją w dzie­cię­cych poko­jach na pocze­snym miejscu!

www.cityzenklub.pl


Lions Club Poznań Patria

Lions Club Poznań PatriaLions Club Poznań Patria jest dobrym, lojal­nym Przy­ja­cie­lem. To z jego ini­cja­tywy w Domu w Kose­wie sta­nęły regały pełne pięk­nych ksią­żek dla dzieci, a w ogro­dzie wielki grill, na któ­rym wspól­nie przy­rzą­dzi­ły­śmy z dziećmi różne pysz­no­ści pod­czas pik­niku z oka­zji Bożego Ciała. To dzięki klu­bowi we wrze­śniu udało się wypo­sa­żyć wszyst­kie dzieci w przy­bory szkolne, a od stycz­nia opła­cić kore­pe­ty­cje z mate­ma­tyki i języ­ków obcych. Lionki z Patrii są zawsze gotowe słu­żyć pomocą, gdy dzieci z Kosewa tego potrze­bują. Dzię­ku­jemy z całego serca!


Grupa Miło­śni­ków Land Rovera

Grupa Miłośników Land RoveraOgromne podzię­ko­wa­nia kie­ru­jemy do człon­ków Grupy Miło­śni­ków Lan­dro­vera, któ­rzy prze­pro­wa­dzili pełen emo­cji off road dla dzieci z Kosewa, a w grud­niu przy­wieźli całe mnó­stwo fan­ta­stycz­nych gier plan­szo­wych. W szcze­gól­no­ści chcia­ły­by­śmy gorąco podzię­ko­wać Chim­kowi za ogromne zaan­ga­żo­wa­nie, orga­ni­za­cję minio­nych jak i przy­szłych wyda­rzeń. Chi­mek — jesteś wielki! :)


Grupa Pro­du­cen­tów Ama­zis Sp. z o.o.

Grupa Producentów Amazis Sp. z o.o.Dzięki gru­pie Ama­zis, zrze­sza­ją­cej pro­du­cen­tów warzyw i owo­ców, na sto­łach w Kose­wie regu­lar­nie poja­wiają się pyszne, świeże i zdrowe pro­dukty. Dziękujemy!


Tatuum

TatuumFir­mie Tatuum — wio­dą­cej marce odzie­żo­wej — dzię­ku­jemy za prze­ka­za­nie ubrań dla naszych podopiecznych.


Avana

AvanaFirma Avana jest wła­ści­cie­lem ścianki wspi­nacz­ko­wej w Kine­po­lis w Pozna­niu. Dzię­ku­jemy za zor­ga­ni­zo­wa­nie zajęć ze wspi­naczki dla dzieci pod­czas Dnia Przy­jem­no­ści, wspar­cie instruk­to­rów i mnó­stwo świet­nej zabawy!


Pra­cow­nia Paznokci i Ciała

Pracownia Paznokci i CiałaAniu, dzię­ku­jemy za wiel­kie serce i ogromne wspar­cie! Prze­ka­zane przez Cie­bie rze­czy spra­wiły dzie­cia­kom mnó­stwo radości!


Kan­ce­la­ria Bajon Kaź­mier­czak

Kancelaria Bajon KaźmierczakDzię­ku­jemy Kan­ce­la­rii Bajon Kaź­mier­czak za nie­oce­nioną pomoc przy zakła­da­niu fun­da­cji! Także za pomoc prawną, jaką nas wspie­rają w codzien­nym życiu Fun­da­cji i naszych podopiecznych.


Cross The Lime

Cross The LimeNasze logo zostało stwo­rzone i zapro­jek­to­wane przez Cross The Lime, która oddała je nam na wyłącz­ność i za darmo, by wes­przeć naszą Fun­da­cję. Dzię­ku­jemy z całego serca!


Andrzej

Chata KordowiecNaszą stronę główną ilu­strują prze­piękne zdję­cia autor­stwa Andrzeja Kol­bu­sza, nie­zwy­kle uta­len­to­wa­nego foto­grafa i wła­ści­ciela chaty Kor­do­wiec. Andrzeju — dzię­ku­jemy za cudow­nie opty­mi­styczne zdję­cia, tchnące spo­ko­jem i wiarą!


Naszą dumą jest stale powięk­sza­jące się grono ludzi pry­wat­nych, któ­rzy swą pracą lub finan­sowo wspie­rają nasze dzia­ła­nia.

Michał

Sam obra­zek nie stałby się jed­nak logo­ty­pem, gdyby nie nie­oce­niona pomoc naszego przy­ja­ciela, Michała. To on zamie­nił wzór na nazwę Fun­da­cji, two­rząc tym samym nasze uni­kalne logo. Michał — dzię­ku­jemy bardzo!


Paweł

Nie mia­ły­by­śmy gdzie umiesz­czać naszych podzię­ko­wań, gdyby nie Paweł, który stwo­rzył dla nas tę stronę inter­ne­tową. Pawle, dzię­ku­jemy za pomoc, wspar­cie i czas poświę­cony na zbu­do­wa­nie tej fan­ta­stycz­nej strony!