O nas

Jeste­śmy grupą odpo­wie­dzial­nych kobiet, w róż­nym wieku, wyko­nu­ją­cych różne zawody, mają­cych różne sytu­acje rodzinne i życiowe, które poznaw­szy histo­rie i prze­ży­cia dzieci z domów dziecka stra­ciły poczu­cie nie­win­no­ści i już nie mogą przejść obo­jęt­nie, mówiąc, że nie wie­działy. Naszym celem jest pomóc wycho­wan­kom ośrod­ków opiekuńczo-wychowawczych zbu­do­wać wła­sną toż­sa­mość opartą na poczu­ciu god­no­ści oraz sys­tem war­to­ści wsparty silną moty­wa­cją, by mogli ode­rwać się od wzor­ców sys­te­mo­wych i funk­cjo­no­wać nie­za­leż­nie i świa­do­mie. Chcemy im poma­gać, tak po pro­stu, ponie­waż czu­jemy, że razem jeste­śmy w sta­nie choć odro­binę polep­szyć ich los.

Aktu­alny skład naszego zespołu:
Aktualy_sklad_naszego_zespolu

Zdję­cie: Karina Awarska-Matuszak

Na zdję­ciu (od góry, od lewej): Kasia, Maja, Agnieszka, Magda Mała Czarna, Joasia, Mirka, Asia Mała AJ, Karo­lina, Mał­go­sia. Na zdję­ciu zabra­kło: Oli, Rudej Kasi, Lenki, Izy, Magdy 2, Ali­cji, Moniki i Majki w ogro­dzie ;)
 

Jeste­śmy wolon­ta­riusz­kami i pra­cu­jemy cha­ry­ta­tyw­nie. Spo­ty­kamy się raz w mie­siącu, w 1.poniedziałek mie­siąca, w gościn­nym Piano Barze.
na_kanapie

Zdję­cie: Karina Awarska-Matuszak

Nasze cele:

  • Dzia­łamy na rzecz poprawy sytu­acji dzieci i mło­dzieży prze­by­wa­ją­cych w domach dziecka.
  • Orga­ni­zu­jemy dla nich pomoc w nauce, akty­wi­zu­jemy, zapew­niamy roz­rywkę. Naszym głów­nym celem jest przy­go­to­wa­nie ich do samodzielności.
  • Współ­pra­cu­jemy z per­so­ne­lem pla­có­wek, leka­rzami, tera­peu­tami, któ­rzy poma­gają nam dia­gno­zo­wać oraz roz­wią­zy­wać problemy.
  • Orga­ni­zu­jemy spe­cja­li­styczne szko­le­nia z zakresu pro­ble­ma­tyki dziecka wycho­wu­ją­cego się w placówce.
  • Poma­gamy dzie­ciom krzyw­dzo­nym, zanie­dba­nym i opusz­czo­nym przez zagu­bio­nych, nie­od­po­wie­dzial­nych, obcią­żo­nych nało­gami rodziców.
  • Dzia­łamy w kie­runku odbu­dowy i rein­te­gra­cji rodziny bio­lo­gicz­nej, zakła­da­jąc, że naszym celem jest umoż­li­wie­nie dziecku powrotu do domu.