O nas

Jeste­śmy grupą odpo­wie­dzial­nych kobiet, w róż­nym wieku, wyko­nu­ją­cych różne zawody, mają­cych różne sytu­acje rodzinne i życiowe, które poznaw­szy histo­rie i prze­ży­cia dzieci z domów dziecka stra­ciły poczu­cie nie­win­no­ści i już nie mogą przejść obo­jęt­nie, mówiąc, że nie wie­działy. Naszym celem jest pomóc wycho­wan­kom ośrod­ków opiekuńczo-wychowawczych zbu­do­wać wła­sną toż­sa­mość opartą na poczu­ciu god­no­ści oraz sys­tem war­to­ści wsparty silną moty­wa­cją, by mogli ode­rwać się od wzor­ców sys­te­mo­wych i funk­cjo­no­wać nie­za­leż­nie i świa­do­mie. Chcemy im poma­gać, tak po pro­stu, ponie­waż czu­jemy, że razem jeste­śmy w sta­nie choć odro­binę polep­szyć ich los.

Zdję­cie: Pau­lina Lupa STUDIO PAULINA LUPA

Na zdję­ciu (od dolu, od lewej):

Nata­lia, Lenka, Mary­sia, Ruda Kasia, Agnieszka, Ola, Magda Mała Czarna, Joasia, Mał­go­sia, Asia Mała AJ, Mirka, Monika. Na zdję­ciu zabra­kło: Kasi, Magdy 2 i Majki w ogrodzie ;)
Z rado­ścią infor­mu­jemy, że nasze grono powięk­szyło się o Joannę, Karo­linę oraz Izę:)

 

Nasze cele:

  • Dzia­łamy na rzecz poprawy sytu­acji dzieci i mło­dzieży prze­by­wa­ją­cych w domach dziecka.
  • Orga­ni­zu­jemy dla nich pomoc w nauce, akty­wi­zu­jemy, zapew­niamy roz­rywkę. Naszym głów­nym celem jest przy­go­to­wa­nie ich do samodzielności.
  • Współ­pra­cu­jemy z per­so­ne­lem pla­có­wek, leka­rzami, tera­peu­tami, któ­rzy poma­gają nam dia­gno­zo­wać oraz roz­wią­zy­wać problemy.
  • Orga­ni­zu­jemy spe­cja­li­styczne szko­le­nia z zakresu pro­ble­ma­tyki dziecka wycho­wu­ją­cego się w placówce.
  • Poma­gamy dzie­ciom krzyw­dzo­nym, zanie­dba­nym i opusz­czo­nym przez zagu­bio­nych, nie­od­po­wie­dzial­nych, obcią­żo­nych nało­gami rodziców.
  • Dzia­łamy w kie­runku odbu­dowy i rein­te­gra­cji rodziny bio­lo­gicz­nej, zakła­da­jąc, że naszym celem jest umoż­li­wie­nie dziecku powrotu do domu.