Podziękowania

Odzna­cze­nie „Zasłu­żony dla Powiatu Słu­pec­kiego” dla Agnieszki Pantkowskiej

Z dumą i wzru­sze­niem ode­bra­ły­śmy odzna­cze­nie „Zasłu­żony dla Powiatu Słu­pec­kiego” dla Agnieszki Pant­kow­skiej, współ­za­ło­ży­cielki Fun­da­cji. Odznakę wrę­czyli Sta­ro­sta Powiatu Słu­pec­kiego, pan Mariusz Roga, Prze­wod­ni­czący Rady Powiatu, pan Bog­dan Jastrząb, dyrek­tor Powia­to­wego Cen­trum Pomocy Rodzi­nie, pani Danuta Szpi­ler oraz dyrek­tor Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa” w Kose­wie, pani Iwona Bycz­kow­ska. Jest to prze­piękny wyraz popar­cia dla dzia­łań Fun­da­cji. Cie­szymy się ogrom­nie, że nasza praca jest tak dobrze oce­niana, co jed­no­cze­śnie moty­wuje nas jesz­cze bar­dziej do dal­szych wysiłków :)

 

 

Podzię­ko­wa­nie za orga­ni­zo­wa­nie wycieczki do Wrocławia

 

Podzię­ko­wa­nia od dzieci, mło­dzieży oraz wycho­waw­ców i dyrek­cji Ośrodka z Inter­wen­cją Kry­zy­sową w Lądku

Podzię­ko­wa­nie za prze­ka­za­nie fun­du­szy na wyjazd na ferie dla pod­opiecz­nych Zespołu Pla­có­wek Wspie­ra­nia Rodziny “Szansa” w Kosewie

Podzię­ko­wa­nie za zbiórkę pie­nię­dzy na zakup nowych pra­lek dla Zespołu Pla­có­wek Wspie­ra­nia Rodziny “Szansa” w Kosewie

 12509359_929958443740266_3179582070866861902_n

Podzię­ko­wa­nie za zor­ga­ni­zo­wa­nie wycieczki do 31 Bazy Lot­nic­twa Tak­tycz­nego w Krze­si­nach w dniu 11.05.2015r.

podziękowanie

 

List z Kosewa

List z Kosewa
List z Kosewa

Dyplom dla Magdy Dzięgielewskiej

Z dumą i rado­ścią pra­gniemy poin­for­mo­wać, że dzia­łamy spraw­nie i bez zarzu­tów. Jedna z nas — Magda Dzię­gie­lew­ska, otrzy­mała tytuł – DOBREGO PARTNERA W DZIAŁANIU. Odzna­cze­nie z podzię­ko­wa­niami za współ­pracę wrę­czyli Pani Dyrek­tor Ośrodka Wspo­ma­ga­nia Dziecka i Rodziny w Kołacz­ko­wie – Magda Zając oraz Sta­ro­sta Wrze­śni – Pan Dio­nizy Jaśniewicz.

Dyplom dla Magdy Dzięgielewskiej
Dyplom dla Magdy Dzięgielewskiej
sta­ro­stwo zaslu­zony dla powiatu slu­pec­kiego unnamed