Komu pomagamy

  • Dom Dla Dzieci i Mło­dzieży w Kosewie
  • Ośro­dek Wspo­ma­ga­nia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie
  • Ośro­dek Wspar­cia dla Dzieci i Mło­dzieży z Inter­wen­cją Kry­zy­sową w Lądku

Dom Dla Dzieci i Mło­dzieży w Kosewie

Dom Dla Dzieci i Mło­dzieży w KosewieZa lasami, jezio­rami, 100 km od Pozna­nia znaj­duje się malow­ni­cza miej­sco­wość Kosewo, a w Kose­wie – Dom dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa”… i tu wła­ści­wie kon­wen­cja baśniowa się kończy…

Para­fra­zu­jąc słowa pisarki Kata­rzyny Kotow­skiej – w Domu „Szansa” w Kose­wie pra­wie nie ma sie­rot. Jest tylko zra­niony młody czło­wiek. Jeden, dwóch, trzy­dzie­stu. Trudno pojąć, jak bar­dzo zra­niony, bo prze­żył odrzu­ce­nie zagra­ża­jące jego egzy­sten­cji. Bo był celem agre­sji, bru­tal­no­ści, nie­spra­wie­dli­wo­ści ze strony tych, któ­rych kochał naj­bar­dziej. W Domu dla Dzieci i Mło­dzieży „Szansa” w Kose­wie naj­młod­sze dziecko ma 11 lat, naj­star­sze 19. Razem 15 dziew­cząt i 15 chłop­ców. Bez względu jed­nak na to, czy dziecko jest star­sze czy jesz­cze małe, to trau­ma­tyczne doświad­cze­nie nosi w sobie.

Dom w Kose­wie, pla­cówka opiekuńczo-wychowawcza o cha­rak­te­rze socja­li­za­cyj­nym, funk­cjo­nu­jąca w ramach Zespołu Pla­có­wek Wspie­ra­nia Rodziny „Szansa” w Kose­wie, jest dla tych dzieci azy­lem, ale i tram­po­liną do lep­szego życia, gdyż daje im opiekę i bez­pie­czeń­stwo, uczy zasad współ­ży­cia rekom­pen­su­jąc brak wycho­wa­nia w środo­wi­sku rodzin­nym i przy­go­to­wu­jąc do życia spo­łecz­nego. Nade wszystko jed­nak umoż­li­wia kon­ty­nu­owa­nie nauki, roz­woju. Daje nadzieję…

Fun­da­cja Tak po Pro­stu pomaga per­so­ne­lowi „Szansy” w mozol­nym odbu­do­wy­wa­niu u wycho­wan­ków zaufa­nia do doro­słych, w zna­le­zie­niu sensu i war­to­ści życia, przy­wró­ce­nia wiary w sie­bie, poczu­cia wła­snej godności.

Ośro­dek Wspo­ma­ga­nia Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie

Ze względu na naszą wcze­śniej­szą dzia­łal­ność cha­ry­ta­tywną, poma­gamy także dzie­ciom i mło­dzieży z Ośrodka Wspo­ma­ga­nia Dziecka i Rodziny w Kołacz­ko­wie, zwłasz­cza tym opusz­cza­ją­cym pla­cówkę i tra­cą­cym pomoc zapew­nianą przez pań­stwo. Wspie­ramy rów­nież rodziny, któ­rym udało się odzy­skać dzieci.

Ośro­dek Wspar­cia dla Dzieci i Mło­dzieży z Inter­wen­cją Kry­zy­sową w Lądku

Pla­cówka opiekuńczo-wychowawcza typu inter­wen­cyj­nego dla 10 wycho­wan­ków, a także schro­nie­nie dla osób doro­słych czy też doro­słych wraz z mało­let­nimi dziećmi z terenu powiatu słu­pec­kiego znaj­du­ją­cych się w róż­nego rodzaju kry­zy­sach ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem ofiar prze­mocy. To wła­śnie z Lądku, po osią­gnię­ciu 10 roku życia, Ludki prze­cho­dzą do Kosewa i stają się naszymi Kosami :)