Kontakt

Fun­da­cja Pomocy Dzie­ciom
Tak po Prostu

ul. Modliń­ska 3/1
61–049 Poznań

Tele­fon: +48 61 876 89 37
Email: info@takpoprostu.org

Fun­da­cja zare­je­stro­wana w Sądzie Rejo­no­wym w Pozna­niu,
VIII Wydział Gospo­dar­czy KRS 0000522547.

NIP 7822575032, Regon 302832480

Bank: BZ WBK 03 1090 1854 0000 0001 2949 7022


Dojazd do sie­dziby Fundacji

Imię i nazwi­sko

Adres email (wyma­gane)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

Oświad­czam, że wyra­żam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych zawar­tych w powyż­szym for­mu­la­rzu kon­tak­to­wym na potrzeby zwią­zane z reali­za­cją celów sta­tu­to­wych Fun­da­cji TAK po Pro­stu z sie­dzibą w Pozna­niu, w szcze­gól­no­ści w celu umoż­li­wie­nia kon­taktu i udzie­le­nia odpo­wie­dzi na pyta­nia zawarte w tre­ści prze­sła­nej wia­do­mo­ści, zgod­nie z prze­pi­sami ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 roku o ochro­nie danych oso­bo­wych (DZ.U. z 2014 roku Nr 1182 t.j.).