Kolejne zajęcia sportowe w CITYZEN

Kolejne zaję­cia spor­towe w CITYZEN i kolejne wyzwa­nia, któ­rym nasze Kosy dosko­nale spro­stały i np. potra­fiły utrzy­mać rów­no­wagę sto­jąc na pio­nowo usta­wio­nym wałku od Trick­bo­ardu! Brawo Wy!